Ocena bezpieczeństwa maszyn

Implementacja europejskich przepisów stawia szereg wymagań przed producentami oraz użytkownikami maszyn. Wymagane jest zapewnienie jakości oraz stosowania określonych procedur w celu polepszenia warunków pracy w odniesieniu do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Usługa oceny bezpieczeństwa maszyn realizowana przez TÜV NORD Polska dedykowana jest do dwóch grup docelowych: producentów oraz użytkowników maszyn seryjnych, jednostkowych oraz maszyn modernizowanych pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych lub minimalnych. Właściwa identyfikacja zagrożeń i ryzyk, a następnie ich eliminacja, daje wymierne korzyści dla Klienta w postaci wydłużenia żywotności maszyny oraz oszczędności czasu i kosztów eksploatacyjnych oraz co najważniejsze zapewnienie bezpieczeństwa dla obsługujących maszyny pracowników.

Zakres oceny obejmuje:

• sprawdzenie dokumentacji
• weryfikację funkcji roboczych
• weryfikację systemów zabezpieczeń i blokad
• sprawdzenie oznaczeń
• inne czynności zgodnie z wymaganiami Zlecającego
• inne czynności zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie w specyfikacjach
• sporządzenie dokumentacji z oceny

Procedura oceny odbywa się na podstawie szczegółowych oględzin i testów systemu bezpieczeństwa – w czasie testów zakłada się współudział operatora lub pracownika służby utrzymania ruchu Zlecającego.

Celem oceny jest:

• potwierdzenie zgodności dokumentacji lub jej części i/lub projektu i/lub maszyny (maszyny nieukończonej/zespołu maszyn) z wymaganiami odpowiednio dyrektywy 2009/104/WE lub 2006/42/WE,
• przedstawienie rekomendacji, których spełnienie pozwoli dostosować dokumentację lub jej część i/lub projekt i/lub maszynę (maszynę nieukończoną/zespół maszyn) do wymagań zasadniczych lub minimalnych określonych odpowiednio w dyrektywie 2006/42/WE oraz normach zharmonizowanych lub w dyrektywie 2009/104/WE

Korzyści:

• potwierdzenie spełnienia wymogów prawnych
• potwierdzenie bezpieczeństwa pracy maszyn, a tym samym bezpieczeństwa pracowników
• ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków oraz przerwania ciągłości pracy
• weryfikacja dokumentacji i działań przez niezależną jednostkę