Od redakcji

Na efektywność Utrzymania Ruchu rzutuje niezmiennie sposób zarządzania aktywami – w tym także środki techniczne wykorzystywane do nadzoru stanu technicznego majątku, stosowane kryteria określające zakres i czas niezbędnych remontów oraz jakość ich przeprowadzenia. B. Reierson  pokazuje granice między zarządzaniem aktywami a optymalizacją procesu ich wykorzystywania. Przy okazji poddaje krytyce szereg mitów i błędnych stereotypów. Autor formułuje pod adresem czytelnika szereg pytań, które mają pomóc w procesie optymalizacji  wykorzystania aktywów.

Na jakość UR w znacznym stopniu wpływają decyzje (lub ich brak) na etapie procesu inwestycyjnego. W Poradniku Menedżera  H. Hornis prowadzi dywagacje nad Krzywą Wzrostu Produktu w odniesieniu do systemów automatyki, natomiast rozważania mogą dotyczyć także innych sfer procesu inwestycyjnego. W każdym bowiem przypadku zastosowanie przestarzałych, a tym bardziej błędnych rozwiązań projektowych będzie się przekładać na zwiększenie kosztów UR.

Mimo że T. Wilhite swoją wypowiedź adresuje głównie do inżynierów, to jest ona równie przydatna dla specjalistów z wykształceniem nieinżynierskim, którzy z racji obowiązków są włączeni w proces doboru i implementacji oprogramowania. Artykuł podpowiada, w jaki sposób można uniknąć problemów oraz ułatwić implementację nowego oprogramowania (także na rzecz wspomagania UR) w przedsiębiorstwie.

 Mediom płynnym poświęcone zostały tym razem trzy artykuły. W pierwszym z nich W. Halkiewicz, wspomagając się wskaźnikami ekonomicznymi, dokonuje analizy, do czego warto  stosować sprężone powietrze, a do czego nie warto. W drugim A. Baciński  omawia krytyczne elementy stosowane w konstrukcji pomp perystaltycznych oraz dokonuje przeglądu możliwych zastosowań takich pomp. W trzecim A. Dudek zajmuje się rolą i funkcjami środków smarnych w maszynach. Ten krótki artykuł winien w szeregu przypadków pobudzić zarządzających przedsiębiorstwem do zainicjowania procesu szkolenia – bowiem poprawienie znajomości funkcji środków smarnych nawet w krajach wysoko rozwiniętych prowadzi do znaczących oszczędności w procesie UR.

Kolejne dwa artykuły są poświecone działaniom w stanach granicznych. Pierwszy z nich dotyczy czujników zbliżeniowych (zwanych też proximitorowymi), które są wykorzystywane zarówno w systemach pomiarów dynamicznych, stosowanych na rzecz oceny stanu dynamicznego wielu maszyn, jak i w procesach sterowania produkcją. L. Filipkowski omawia m.in. dokonania na rzecz miniaturyzacji i zwiększenia pewności działania czujników stosowanych w procesach sterowania. W drugim L. Lindell zajmuje się zagrożeniem pojawienia się wyładowania łukowego.

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się określone dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa oraz znaku CE. B. Piasecki przybliża Czytelnikom praktykę certyfi kacji produktów oraz określa granicę odpowiedzialności producenta za deklarację na rzecz zgodności produktu z przepisami.

I na koniec coś o pieniądzach. Absolwenci kierunków związanych z inżynierią produkcji mają przed sobą dobre perspektywy na rynku pracy – twierdzi Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Czy tak jest rzeczywiście? Z ankiety przeprowadzonej wśród naszych prenumeratorów wynika, że 66% respondentów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków.

Ryszard Nowicki

Ryszard.Nowicki@vp.pl

Autor: Ryszard Nowicki