OEE w praktyce zakładowej

Znaczenie wskaźnika ogólnej wydajności sprzętu (OEE) w zarządzaniu i usprawnianiu przemysłowych linii produkcyjnych

Wskaźnik ogólnej wydajności sprzętu (ang. OEE – Overall Equipment Effectivness) stał się w ciągu ostatnich kilku lat jednym z najczęściej stosowanych współczynników w ocenie sprawności i wydajności produkcji w zakładach przemysłowych. Menedżerowie przedsiębiorstw korzystają z niego przy ilościowej ocenie wydajności funkcjonowania maszyn, linii produkcyjnych, a nawet poszczególnych oddziałów zakładowych. Dzięki temu współczynnikowi kierownicy działów ustalają dla nich strategie organizacyjne i konieczne do realizacji zadania. Jak twierdzi Colin Masson, kierownik działu badawczego organizacji AMR Research, OEE to podstawowy wskaźnik, o jaki pytają klienci i odbiorcy różnych firm produkcyjnych. Warto jednak podkreślić, że współczynnik ten nie tylko odzwierciedla sprawność maszyn i urządzeń w zakładzie przemysłowym. – Wielu menedżerów ma świadomość, że właśnie wskaźnik OEE to dobre narzędzie do zarządzania operacyjnego, w kontekście analizy kosztów i wydajności produkcji – przyznaje Julie Fraser, dyrektor firmy Industry Directions i czołowy analityk oraz autor raportu na temat skuteczności stosowania zaawansowanych wskaźników ekonomicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

– Wskaźnik OEE, w połączeniu z dobrym planowaniem realizacji zamówień klientów, pozwala na opracowanie najlepszej strategii dostosowania zakładu do zmiennych potrzeb przy maksymalnym ograniczeniu wydatków inwestycyjnych – wyjaśnia dalej Julie Fraser. W niektórych firmach wskaźnik OEE nie jest traktowany tylko jako pewien współczynnik, liczba. Menedżerowie tych firm wykorzystują bowiem jego znajomość np. do identyfikacji problemów z płynnością realizacji procesów produkcyjnych; wskaźnik ten umożliwia analizę przepływu produktów na liniach produkcyjnych. Dzięki temu ogranicza się liczbę wystąpień stanów awaryjnych i przestojów, ponieważ w momencie stwierdzenia nieprawidłowości nie jest konieczne każdorazowe zatrzymywanie produkcji. Niestety okazuje się, że współczynnik OEE jest łatwy do zdefiniowania, ale trudny do zmierzenia i niełatwo ustalić dokładnie jego wartości dla konkretnych aplikacji przemysłowych. Wciąż zbyt dużo firm nie wykorzystuje w pełni potencjału wynikającego z jego znajomości, ponieważ wskaźnik ten nie jest przez nie zbyt dokładnie mierzony, a pracownicy nie są wyposażeni w odpowiednie narzędzia umożliwiające szybkie wprowadzenie usprawnień i modyfikacji w procesach przemysłowych. W efekcie wszelkie inicjatywy zmierzające do wprowadzenia tych ostatnich umierają niejako śmiercią naturalną, często nie wchodząc nawet w obszar choćby częściowej realizacji.