PCC Rokita rozbudował zdolności produkcyjne

    Dolnośląskie zakłady PCC w Brzegu inwestują w zwiększenie łącznych zdolności produkcyjnych trójchlorku fosforu i tlenochlorku fosforu o 150 proc.

    W ramach inwestycji spółka zlikwidowała wąskie gardła oraz wybudowała punkt załadunkowy cystern kolejowych. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na 1Q-2014. Trójchlorek i tlenochlorek fosforu stosowane są głównie jako surowce do syntezy substancji aktywnych farmaceutyków, środków ochrony roślin i dodatków do tworzyw sztucznych.

    PCC Rokita (Kompleks Chemii Fosforu) jest jedynym producentem trójchlorku i tlenochlorku fosforu w Europie Wschodniej i największym w Europie Wschodniej producentem fosforowych uniepalniaczy do pian poliuretanowych. Kompleks dostarcza surowce naftalenopochodne do największych inwestycji infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Innowacyjne produkty Kompleksu obejmują szeroką gamę plastyfikatorów, stabilizatorow, dyspergatorów, związków uniepalniających oraz innych pochodnych fosforu.

    PCC Rokita jest spółka dominującą Grupy Kapitałowe PCC Rokita, składającej się z 20 podmiotów. Grupa posiada ponad 65-letnią tradycję, zatrudnia łącznie ponad 1.400 osób pracujących na terenie 300-hektarowego parku technologicznego w Brzegu Dolnym (Polska Południowo-Zachodnia).

    Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług w Grupie wyniosły w 2012 roku 360 mln dol. i w pierwszych sześciu miesiącach 2013 wzrosły o 16 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego.