PGE, Enea, Tauron i KGHM podpisały porozumienie jądrowe

  PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Enea S.A. oraz KGHM Polska Miedź 23 września 2013 r. parafowały umowę wspólników w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej.

  Strony zgodnie oświadczyły, że parafowany dokument stanowi projekt przyszłej umowy wspólników, która zostanie podpisana po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych każdej ze stron.

  Umowa wspólników zobowiąże jej strony do zawarcia umowy nabycia udziałów w PGE EJ1, czyli spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej. Zgodnie z zapisami umowy wspólników, PGE sprzeda na rzecz pozostałych stron umowy wspólników pakiet 438.000 udziałów stanowiących łącznie 30 proc. w kapitale zakładowym PGE EJ1 w następstwie czego PGE będzie posiadała 70 proc. w kapitale zakładowym PGE EJ.Z kolei Tauron, Enea i KGHM obejmą po 146.000 udziałów stanowiących po 10 proc. w kapitale zakładowym PGE EJ1.

  Umowa wspólników zawiera także zasady uczestnictwa wszystkich stron w zakresie projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

  PGE i każdy z partnerów biznesowych będzie zobowiązany do zawarcia umowy nabycia udziałów po spełnieniu się dwóch warunków zawieszających: uzyskania decyzji w sprawie bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji oraz przyjęcia w tym roku przez Radę Ministrów w drodze uchwały Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

  Harmonogram realizacji polskiego programu jądrowego, który jest przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki, zakłada następujące etapy:

  Etap I – do 31.12.2013 r.: opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu PEJ

  Etap II – 1.01.2014 r. – 31.12.2016 r.: wybór lokalizacji oraz podpisanie kontraktu na budowę pierwszego bloku pierwszej EJ

  Etap III -1.01.2017 r. – 31.12.2018 r.: opracowanie projektu technicznego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń

  Etap IV – 1.01.2019 r. – 31.12.2024 r.: budowa i podłączenie do sieci pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej

  Etap V – 1.01.2025 r. – 31.12.2030 r.: zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy drugiej elektrowni jądrowej.

  Zakończenie budowy drugiej elektrowni jądrowej przewidywane jest na 2035 rok.