Polscy przedsiębiorcy nadal krok za najnowszymi trendami rozwojowymi

    Jan Filip Staniłko, dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

    Jak wykazał najnowszy raport Siemensa stworzony przy współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP nadal słabo znają zagadnienia związane z czwartą rewolucją przemysłową – aż 60% z nich nie słyszało o koncepcji Przemysłu 4.0, a zaledwie 15,5% wdrożyło lub zamierza wdrożyć w swojej firmie rozwiązania z tego zakresu. Jak zauważają autorzy badania, „Diagnoza innowacyjności polskiej gospodarki pozwala stwierdzić, że polski przemysł (z nielicznymi wyjątkami) jest de facto na trzecim etapie rozwoju (…), czyli jeszcze przed etapem Smart Industry”.

    Interesujące wnioski można wyciągnąć z badania dotyczącego zewnętrznych barier dla wdrażania innowacji. Co niezbyt zaskakujące, najczęstszą przeszkodę stanowi biurokracja, a wyniki są niezależne od rozmiaru badanego przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak strony aż 71% przedsiębiorców widzi barierę w braku odpowiedniego wsparcia ze strony państwa. Wyjaśnienia tego zjawiska można szukać, wgłębiając się w wewnętrzne przyczyny nieinwestowania w nowe technologie, wśród których dominującą pozycję zajmuje brak środków finansowych oraz brak czasu. Dalsze badania powinny sprawdzić, czy pomiędzy barierami zewnętrznymi (w szczególności biurokracją) a wewnętrznymi (np. brakiem czasu) istnieje zależność przyczynowo-skutkowa. W szczególności czy bariery biurokratyczne dotyczą niekorzystnych przepisów dotyczących samego stosowania lub wdrażania innowacji, czy też są pokłosiem ogólnego, niekorzystnego otoczenia biznesowego.

    Wiadome jest jedno – przedsiębiorcy oczekują od państwa zachęt podatkowych, lepszego kształcenia kadr oraz przejrzystych przepisów z zakresu innowacji. Pesymistyczne wnioski wypływają z faktu, że na drugim biegunie oczekiwań znajduje się pomoc we współpracy innowacyjnej, czy to pomiędzy przedsiębiorstwami, czy też współpracy z sektorem nauki. W niemal wszystkich przypadkach większe oczekiwania prezentują przedsiębiorstwa średnie, które są też najbardziej zainteresowane poprawą dostępności kadr i współpracy badawczo-rozwojowej.