Produkcja dostosowana do wielkości popytu

W dzisiejszych czasach producenci mają znacznie większy wgląd w korporacyjny projekt  ekorozwoju niż kiedykolwiek wcześniej. W produkcji nastawionej na ekologię poszukiwane są rozwiązania i sposoby odpowiedniego planowania strategicznego, redukcji odpadów i energii, które mają zapewnić wzrost wyniku finansowego.

Z reguły wydajna fabryka jest bardziej ekologiczną fabryką. Wybór odpowiedniej technologii jest tylko jednym ze sposobów na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i dostosowanie produkcji do występującego popytu – przekształcenie tradycyjnej, mało wydajnej fabryki w progresywną i proekologiczną jednostkę. Mając to na uwadze, wielu producentów dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć operacyjną doskonałość poprzez tworzenie idealnej hali produkcyjnej.

Pierwszym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu jest zrozumienie sensu i znaczenia produkcji zrównoważonej. W celu spełnienia odpowiednich wymagań najistotniejsza jest zmiana sposobu postępowania producentów ze zgodnego z przepisami w sprawach środowiskowych na nastawione na wzrost wydajności i korzyści, jakie z tego wynikają, gdzie bycie „zielonym” równa się zwiększeniu zysków.

W jaki sposób producenci mają dążyć do osiągnięcia rozwoju zrównoważonego w przyszłości, unikając zmagania się z opóźnieniami w stosunku do obecnych trendów przemysłowych? Czy inwestowanie obecnie w technologię może zapewnić bardziej stabilny ekorozwój w przyszłości? Czy produkcja zrównoważona może osiągnąć więcej niż tylko korzystny wynik finansowy poprzez powiązanie z funkcjami strategii biznesowej?

Sens rozwoju zrównoważonego

Ogólnie rzecz biorąc, przemysł produkcyjny skupia się na rozwijaniu i spełnianiu coraz to wyższych standardów. Państwo stale podejmuje kroki w celu potwierdzenia zmian zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które stają się bardziej ekologiczne i „odchudzone”. Inwestowanie w zasoby we wcześniejszym czasie może przyczynić się do gładkiego przejścia na produkcję zrównoważoną ekologicznie, która stanie się wkrótce koniecznością. Działanie w kierunku ekorozwoju może oznaczać zadowolenie klientów, partnerów, a także samych akcjonariuszy.

Produkcja zrównoważona ma również znaczenie dla jakości stanowisk pracy w przyszłości i obecnie. Dążenie do zrównoważonego rozwoju wymaga bycia strategicznym, innowacyjnym i produktywnym. Ściślejszy związek zarządu z produkcją, strategią ekorozwoju i występującym popytem będzie wpływać na tworzenie więzi pomiędzy pracownikami. Efektem tego związku będzie wytworzenie sprawnej i wydajnej organizacji. Nie jest tajemnicą, że zadowolony pracownik, który czuje, że swoją pracą przyczynia się do pozytywnych zmian, jest bezcennym nabytkiem dla każdej organizacji produkcyjnej. Technologia może przyczynić się do stworzenia takiego związku.

Wiele dyskusji na temat braku doświadczonych pracowników w przemyśle produkcyjnym pokazuje, że producenci wybierają ścieżkę rozwoju zrównoważonego, która zachęci młodą generację do wsparcia przemysłu produkcyjnego i przekona ich, że warto pracować w tym sektorze.

Budowa mostu technologicznego

W jaki sposób producenci mogą osiągnąć większy stopień ekorozwoju? Implementacja właściwej technologii może pomóc producentom zbliżyć się do środowiskowych celów i jednocześnie korzystnie wpłynąć na wynik finansowy. Inwestowanie w nowe technologie polega głównie na łączeniu strategii z rozwojem zrównoważonym. Producenci odkryli, że dzięki inwestowaniu w nowe technologie produkcyjne można bardziej powiązać doskonałość działania z większą dyscypliną w utrzymaniu równowagi ekologicznej.

Weźmy dla przykładu całkowitą wydajność produkcyjną. Odpowiednia technologia może pomóc w identyfikacji i usunięciu barier, które ograniczają całkowitą wydajność każdego procesu produkcyjnego. Jeżeli producent zwiększy wydajność z 70% do 80%, oznaczać to będzie, że fabryka może wytworzyć tą samą ilość produktów w czasie operacyjnym skróconym o 10%. Te 10% oznacza zmniejszoną konsumpcję energii elektrycznej, sprężonego powietrza, wody i redukcji pozostałych kosztów operacyjnych. W wielu przypadkach producenci mogą również wyeliminować zbędne zmiany weekendowe ze względu na wysoką wydajność produkcyjną, która zapewnia realizację planu produkcyjnego w ciągu pięciu dni roboczych w tygodniu. Należy zastanowić się również nad oszczędnościami dla środowiska, jakie wynikają z przestoju fabryki podczas weekendu.

Producenci mają jednak sposób na zrozumienie ograniczeń produkcyjnych strumieni wartości. Są oni w stanie skupić się bardziej na sprawach, które mają znaczący wpływ na powstawanie odpadów i brak wydajności. Technologia koncentruje cenne zasoby dostępne dla projektów rozwoju zrównoważonego wokół najbardziej istotnych zagadnień. Dla przykładu, zamiast próbować rozwiązać wszystkie problemy na linii produkcyjnej, należy uszeregować je, biorąc pod uwagę bezpośredni wpływ na wydajność końcową linii produkcyjnej. Ten sposób wglądu jest bezcenny w przypadku, gdy producenci mają styczność z wieloma problemami, do których zaliczamy przestoje maszyn, kwestie związane z operatorami, długi czas przezbrojeń i braki materiałów. Które z tych elementów są najbardziej szkodliwe dla produktywności?

Implementacja technologii może również pomóc w zarządzaniu głównymi wydatkami na wyposażenie fabryk. Możemy analizować aktualną wydajność maszyn i rozszyfrowywać, czy ograniczenia są rezultatem słabej produktywności tych urządzeń, a także, czy wymagana jest bardziej wydajna obsługa. Precyzyjne wskazanie wydajności urządzeń może również oznaczać redukcję poboru energii lub determinować potrzebę zainwestowania w bardziej wydajne urządzenia, które doprowadzą do osiągnięcia konkretnych efektów ekologicznych.

Każdy poziom procesów produkcyjnych powinien być powiązany w celu zapewnienia jednolitych rezultatów przy zapewnieniu odpowiedniej wydajności i produktywności. Dzięki wczesnej implementacji technologii w proces produkcyjny można osiągnąć znaczący wzrost całkowitej wartości i wydajności. Wpływ technologii nie tylko zapewni lepszy wynik finansowy, ale również przyczyni się do ochrony naszej planety i środowiska naturalnego.

Dennis Cocco jest szefem działu strategii produktu w Activplant Corporation.

Autor: Dennis Cocco