Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 5,4 proc.

  Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 5,4 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,3 proc. – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w kwietniu o 5,3 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,9 proc.

  Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w kwietniu wzrostu produkcji w ujęciu rocznym o 4,9 proc., zaś miesięcznym – spadku o 2,6 proc.

  Według danych Urzędu, w stosunku do kwietnia ub.r. wzrost produkcji odnotowano w 27 spośród 34 działów, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 21,8 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 15,3 proc., mebli – o 14,9 proc., czy pozostałego sprzętu transportowego – o 10,8 proc.

  Produkcja zwiększyła się też w przypadku wyrobów z metali – o 9,8 proc., artykułów spożywczych – o 8,6 proc. oraz metali – o 8,2 proc.

  Z kolei spadek produkcji w ujęciu rocznym zanotowano m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 20,5 proc., w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 6,8 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,6 proc., a także w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,7 proc.

  „W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 0,9 proc.” – wskazał GUS w komunikacie.

  Z opublikowanych danych wynika ponadto, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane zatrudniające powyżej 9 osób, była w kwietniu br. o 12,2 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy spadła o 23,1 proc.

  W ujęciu miesięcznym produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w kwietniu br. o 3,2 proc.

  „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 13,3 proc. wyższym niż w kwietniu ub.r. i o 5,4 proc. niższym w porównaniu z marcem br.” – napisano w komunikacie Urzędu.

  Dodano, że wzrost zrealizowanych robót budowlanych odnotowano we wszystkich działach budownictwa, zarówno w porównaniu z kwietniem minionego roku, jak i marcem br.

  „W stosunku do kwietnia ub.r. wzrost ten wyniósł: w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – 16,8 proc., w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 14,5 proc., a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – 7,5 proc.” – podał GUS.