Produkcja w Polsce w styczniu 2012 r.

  Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 9,0% wyższa niż przed rokiem, ale o 5,1% niższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie wyższym o 9,1% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku – podał Główny Urząd Statystyczny.

  W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 25,7%, maszyn i urządzeń – o 18,2%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 15,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 15,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,2% oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,7%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku wystąpił w 5 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 12,9% oraz w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 7,0%.

  Kształtowanie się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2005 r. ilustruje poniższy wykres:

  Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. o 32,2% wyższa niż przed rokiem i o 64,5% niższa w porównaniu z grudniem 2011 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 0,1% w porównaniu z grudniem ub. roku i była o 18,6% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (wzrost nieodbiegający istotnie od odpowiednich miesięcznych notowań w ubiegłym roku).

  W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 69,1%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 33,4%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 12,5%.

  Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2005 r. ilustruje poniższy wykres:

  Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2012 r. były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (po 1,7%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,2%). Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżono o 0,1%, w tym najbardziej produkcji metali (o 1,4%). Zanotowano również spadek cen m.in. produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,1%), produkcji papieru i wyrobów z papieru, odzieży (po 1,0%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,6%), napojów (o 0,5%), wyrobów z metali (o 0,3%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,2%), urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz mebli (po 0,1%). Ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Podniesiono natomiast ceny produkcji maszyn i urządzeń (o 0,1%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,2%), artykułów spożywczych, wyrobów tekstylnych (po 0,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 1,6%) oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,1%).

  W styczniu 2012 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 8,0% wyższe niż przed rokiem. Najbardziej podniesiono ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 8,6%). Wzrosły również ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 7,7%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 4,0%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,4%).

  Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2012 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,1%). Ceny oraz robót budowlanych specjalistycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.

  W porównaniu ze styczniem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 1,5% (wobec 0,3% przed rokiem).

  www.egospodarka.pl