Prognozy dla sektora energii na 2019 r.

  Sytuację na rynku w najbliższych miesiącach prognozuje Louis Shaffer z firmy Eaton.

  2019 będzie rokiem, w którym…

  • Odnotujemy dalszy wzrost na rynkach pojazdów elektrycznych (EV), w miarę wprowadzania coraz większej liczby modeli takich pojazdów i rozwoju infrastruktury ich ładowania. Elektryfikacja pojazdów z napędem elektrycznym będzie miała jednak znaczący wpływ na dystrybucję energii elektrycznej i zarządzanie infrastrukturą. Zainteresowane strony, począwszy od interesariuszy operatorów sieci, przez gminy i budynki komercyjne, a skończywszy na deweloperach, będą musiały dostosować swoje funkcjonowanie tak, aby umożliwić obsługiwanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w sposób zrównoważony. Jak wynika z najnowszego raportu firm Aurora Energy Research i Eaton, rozwój infrastruktury wspierającej miliony pojazdów elektrycznych mógłby wynieść 14 mld euro w samej Wielkiej Brytanii i Niemczech. Inteligentne ładowanie i gromadzenie energii w bateriach to kluczowe aspekty umożliwiające ten rozwój.
  • Europa zaczyna planować krytyczne punkty w zakresie energii odnawialnej, w których wysoki udział energii odnawialnej nieuchronnie staje się częścią naszych sieci energetycznych. Nasze zeszłoroczne badanie przeprowadzone wraz z organizacją Bloomberg New Energy Finance (BNEF) pokazało, że osiągnęliśmy już pierwszy krytyczny punkt w większej części Europy, gdzie wiatr i słońce zapewniają najniższe koszty dodatkowej produkcji energii. Badanie to wykazało również, że dzięki obniżce kosztów, wspomniane źródła energii odnawialnej będą w dalszym ciągu wykorzystywane. W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę elastyczności w zarządzaniu systemami zasilania. Druga część badania, zakończona w listopadzie, która koncentruje się na Niemczech i Wielkiej Brytanii, pokazuje, w jaki sposób reakcja na zapotrzebowanie elektrycznych pojazdów, połączenia międzysystemowe z Norwegią oraz magazynowanie energii mogą zapewnić tę elastyczność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów systemu.
  • Ilość korporacyjnych umów PPA na rzecz rozwoju energii odnawialnej rośnie w szybkim tempie: W firmach, należących do organizacji RE100 (100% energii odnawialnej), takich jak Apple, Google i IKEA, dostępność i rozwój umów zakupu energii, które umożliwiają długoterminowe kontrakty na zmniejszenie śladu węglowego, zyskały uznanie w Stanach Zjednoczonych, a obecnie stają się coraz bardziej dostępne w Europie. Przedsiębiorstwa mogą w istocie bezpośrednio finansować budowę elektrowni wykorzystujących energię odnawialną, zobowiązując się do odbioru czysto wytworzonej energii.
  • Rozpoczyna się budowa projektów związanych z energią wiatrową i słoneczną bez taryf – z uwzględnieniem magazynowania energii. W krajach całej Europy firmy handlowe zaczynają budować elektrownie wykorzystujące energię odnawialną, z którymi stają się konkurencyjne na hurtowych rynkach energii. Koszty takiego wytwarzania energii oznaczają, że elektrownie tego typu mogą być skutecznie finansowane jedynie w oparciu o konkurowanie z energią wytwarzaną na wielką skalę przez istniejące elektrownie. Dodając do ich działalności magazynowanie energii, niektóre z tych elektrowni są w stanie arbitrażu ich energii tak, aby wykorzystać moment wysokich stawek hurtowych, a tym samym zwiększyć zwrot z inwestycji.
  • W dążeniu do redukcji globalnych emisji wzrasta poczucie pilności. Po szczycie ekologicznym COP21 w Paryżu dwa lata temu wszystkie narody mówiły jednym głosem, a wiele samorządów miejskich i regionalnych zobowiązało się do agresywnej polityki w zakresie redukcji CO2. Niedawne sprawozdanie IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu), w którym skupiono się na osiągnięciu wzrostu temperatury na świecie jedynie o 1,5º C, uwypukliło fakt, jak mało pozostało czasu na radykalne działania niezbędne do osiągnięcia tego celu. Sprawozdanie pokazało również, że już teraz obserwujemy skutki globalnego ocieplenia przy bardziej ekstremalnych warunkach pogodowych i podnoszącym się poziomie mórz. Po ustaleniu rekordowych wartości temperatury, chłodu, huraganów, pożarów i susz tematem przewodnim na szczycie COP24 była debata nad tym, jakie konkretne działania mogą zostać podjęte w krótkim czasie. 

  Louis Shaffer, Distributed Energy Management Segment Manager EMEA, Eaton

  www.eaton.pl