Przyszłość systemów informatycznych wspierających zarządzanie utrzymaniem ruchu

Systemy wspierające zarządzanie utrzymaniem ruchu są wdrażane na rynku polskim od kilku, a na europejskim i amerykańskim od kilkunastu lat. Produkty oferowane na krajowym rynku były wdrażane na całym świecie w setkach, a nawet w tysiącach zakładów przemysłowych o bardzo zróżnicowanych wymaganiach, szczególnych oczekiwaniach dotyczących tworzonych systemów raportowania analitycznego oraz integrujących je z wieloma systemami np. klasy ERP, czy też wspomnianą już wcześniej automatyką przemysłową.

Jaka jest przyszłość systemów klasy CMMS i w jakim kierunku będą się rozwijać? W ostatnim okresie można było zaobserwować istotną zmianę wykorzystywanego interfejsu użytkownika, co związane było z zamianą klasycznego GUI (ang. Graphical User Interface) na różnego rodzaju formatki internetowe, dzięki którym systemy CMMS przekształciły się z czasem ze standardowych aplikacji biurowych, wykorzystywanych tylko przez pracowników służb technicznych, w ogólnofirmowe portale informacyjne dostępne dla wszystkich pracowników zakładu.

Dotychczas na przykład proces zgłaszania problemów dotyczących infrastruktury technicznej polegał na rejestracji zgłoszeń telefonicznych przez operatora w dziale utrzymania ruchu. Aktualnie wszyscy pracownicy mają dostęp do systemów zgłaszania problemów (ang. help desk) oraz, co bardzo istotne, mogą obserwować dalszą realizację prac.

Przykładem pomysłu na dalszy rozwój systemów klasy CMMS może być wykorzystanie systemów central telefonicznych (PABX) do automatycznego zbierania informacji o zaistniałych problemach. Wprowadzanie informacji mogłoby być realizowane z wykorzystaniem klawiatury aparatu telefonicznego, za pomocą którego pracownicy, po podaniu swojego numeru identyfikacyjnego, numeru aktualnej lokalizacji i numeru elementu infrastruktury, mogliby wybierać jeden z np. 10 typowych problemów. System mógłby następnie automatycznie przydzielać numer zgłoszenia, a osoby zainteresowane kontrolowałyby postępy w jego realizacji. Następnym etapem będzie prawdopodobnie wykorzystanie uproszczonych systemów rozpoznawania mowy, działających na podobnej zasadzie jak opisana powyżej.

Coraz częściej można się zetknąć z tzw. mobilnymi pracownikami służb technicznych, wykorzystującymi do codziennej pracy urządzenia przenośne, zaczynając od telefonów komórkowych i dwukierunkowej wymiany informacji z systemem CMMS poprzez technologię SMS, a kończąc na wykorzystywaniu urządzeń pracujących w oparciu o system Palm OS lub Pocket PC.

Urządzenia przenośne, z których jedno pokazano na rysunku, mogą być dodatkowo wyposażone w czytniki kodów kreskowych. Wykorzystanie urządzeń przenośnych wiąże się ze stosunkowo czasochłonnym procesem wprowadzania danych. W związku z tym stanie się koniecznością automatyczne wczytywanie kodów urządzeń z naklejonych na nich kodów kreskowych oraz wykorzystywanie do wprowadzania danych praktycznie samych podpowiedzi.

W lutowym wydaniu Utrzymania Ruchu omówiono jedną z najważniejszych tendencji, która będzie miała bardzo duży wpływ na dalszy rozwój systemów wspierających zarządzanie utrzymaniem ruchu, czyli wykorzystanie inteligencji biznesowej (ang. Business Intelligence).

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania utrzymaniem ruchu stanie się dbanie o poziom zadowolenia klientów, czyli pracowników przedsiębiorstwa lub osób obsługiwanych przez firmę outsourcingową, specjalizującą się w zarządzaniu utrzymaniem ruch

Dla firm przekształcających się w przedsiębiorstwa czasu rzeczywistego (działające w oparciu o wiarygodne, bieżące dane) wprowadzanie danych dotyczących prac uzupełnione o szczegółowe informacje napływające z systemów automatyki przemysłowej oraz systemów klasy BMS (ang. Building Management System) stanowi podstawę do tworzenia zaawansowanych systemów raportowania.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej możliwości usprawnienia wprowadzania danych, duże znaczenie przywiązywać się będzie do gromadzenia i porządkowania informacji dotyczących najlepszych sposobów zarządzania infrastrukturą poprzez tworzenie szczegółowych specyfikacji prac. Kompletność realizacji prac i ich zgodność z opracowanymi procedurami kontrolowana będzie automatycznie przez system CMMS.

Terminologia

GUI (ang. Graphical User Interface) — graficzny interfejs użytkownika

BMS (ang. Building Management System) — zintegrowany system zarządzania budynkiem

CRM (ang. Customer Relationship Management) — system zarządzania relacjami z klientami

PABX (ang. Private Automatic Branch Exchange) — centrale telefoniczne

Kamery cyfrowe wbudowane w telefony komórkowe oraz w inne urządzenia przenośne umożliwią uzupełnianie zbiorów najlepszych działań o elementy multimedialne, takie jak krótkie filmy instruktażowe lub zarejestrowane przykłady nieprawidłowej pracy urządzeń. Jednym z najważniejszych elementów zarządzania utrzymaniem ruchu stanie się dbanie o poziom zadowolenia klientów, czyli pracowników przedsiębiorstwa lub osób obsługiwanych przez firmę outsourcingową, specjalizującą się w zarządzaniu utrzymaniem ruchu. W związku z tym systemy CMMS w znacznym stopniu będą ewoluowały w kierunku systemów klasy CRM (ang. Customer Relationship Management). Istotne będzie weryfikowanie skutków wprowadzanych zmian i udoskonaleń w ramach prowadzonych prac oraz bieżące kontrolowanie wartości obsługiwanego klienta w kontekście priorytetyzacji prac (na przykład zmieni się kolejność obsługi zgłoszeń problemów dla strategicznych obszarów działania firmy).

Dynamiczna zmiana priorytetów będzie miała wpływ na niezawodność całego przedsiębiorstwa. Wspierane w ten sposób badanie niezawodności uzupełnione o graficzną prezentację aktualnej kondycji przedsiębiorstwa w kontekście posiadanej infrastruktury technicznej stanie się już w ciągu najbliższych kilku lat warunkiem funkcjonowania systemów klasy CMMS.

Podsumowując, systemy klasy CMMS zostaną przekształcone z rozwiązań do rejestracji i rozliczania prowadzonych prac w narzędzia umożliwiające ciągłe doskonalenie procesów zarządczych, występujących w przedsiębiorstwie, i tym samym wpływających na realizację strategii ustawicznego rozwoju tego przedsiębiorstwa.

Z autorem artykułu można się skontaktować pod adresem: bartosz.soroczynski@pmisoftware.pl

Autor: Bartosz Soroczyński, dyrektor zarządzający w firmie PMI Software Ltd.