Rozwiązanie „szyte na miarę”

    Bogusław Waldemar Gruszka, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania wiedzą i kontroli wewnętrznej w firmie Bilfinger Industrial Services Polska

    Nie ma jednego modelu i zestawu miar (KPI), które powinny być stosowane w odniesieniu do większej liczby klientów. Rozwiązanie outsourcingu UR powinno być „szyte na miarę”, tj. dostosowane do potrzeb i celów, jakie przyświecają klientowi w realizacji przyjętej przez niego strategii. Miary stosowane do monitorowania efektywności prowadzonych usług UR powinny być dostosowane do rodzaju prowadzonych usług oraz celów, jakie są postawione przed dostawcą usług UR przez klienta, a także celów, jakie sam klient chce osiągnąć. Narzędziem umożliwiającym sprecyzowanie takich potrzeb i celów jest analiza (audyt) systemu utrzymania ruchu u klienta, która zazwyczaj jest przeprowadzana przez firmę outsourcingową lub wyspecjalizowaną firmę konsultingową. Wyniki analizy, konieczne do przygotowania rzetelnej oferty, uwzględniają nie tylko cele i oczekiwania obu stron, ale też odpowiednie dla nich miary (OEE, ROA itp.) wraz z poziomami oczekiwanymi – benchmarkami, które powinny być zaproponowane zgodnie z najlepszymi praktykami dostawców usług UR. Stąd należałoby wybrać takie narzędzia, metody i miary, które najpełniej opisywałyby działania konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów.