Stanowisko PORTPC w sprawie projektu ustawy o promocji OZE

  Wspieranie rozproszonych źródeł energii, będące założeniem projektu ustawy o OZE, to pożądany kierunek działania. W przypadku konsekwentnej realizacji byłby rzeczywiście przełomem w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Główne zastrzeżenia PORTPC to właśnie brak dostatecznej konsekwencji w realizacji tego założenia. Obawy PORTPC związane są z brakiem w projekcie ustawy narzędzi do promocji efektywnych technologii OZE i zbyt małym, jak sądzimy, poziomem dofinansowania rozproszonych źródeł energii, w tym pomp ciepła.

  Jeżeli generalnym założeniem projektu ustawy jest rozwój systemów rozproszonych, to przeznaczenie jedynie 30% środków finansowych w puli NFOSiGW  na wsparcie energetyki rozproszonej wskazuje, że nie jest to działanie priorytetowe. Zdaniem PORTPC, przeznaczenie na ten cel co najmniej 50% środków zapewniłoby lepszy efekt społeczny niż np. refundacja montażu dużych i średnich instalacji OZE. Jesteśmy pewni, że  większe dofinansowanie mikroinstalacji sprawi, że większość Polaków będzie zainteresowana OZE. W efekcie zwiększy się radykalnie udział OZE w bilansie energetycznym, jak również świadomość i akceptacja społeczna dla stosowania tych technologii na co dzień.

  Również wielkość wsparcia dla rozproszonych systemów, wykorzystujących OZE, uważamy za daleko niewystarczające. Proponowane przez NFOŚiGW  dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji OZE w wysokości 25%  jest zdecydowanie za niskie. Jeśli  ma ono wzbudzić zainteresowanie przyszłych użytkowników OZE i przynieść rzeczywiste wsparcie dla instalacji OZE powinno wynosić co najmniej  35%.

  Trzecim istotnym zastrzeżeniem jest niedostateczne położenie nacisku w projekcie ustawy na efektywność energetyczną jako warunku uzyskania wsparcia państwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku mikroinstalacji, których monitorowanie jest z natury rzeczy utrudnione. Naszym zdaniem, rozwiązaniem tej kwestii powinno być skorzystanie z istniejących dobrych praktyk  i pełne wdrożenie zapisów Dyrektywy OZE, które regulują wspieranie produktów o odpowiednio wysokiej efektywności. Dotyczy to przede wszystkim pomp ciepła, ale również kolektorów słonecznych czy kotłów grzewczych spalających biomasę.

  W przypadku pomp ciepła chodzi o wspieranie nabywania produktów, które spełniają minimalne wymogi technologiczne wprowadzone przez Komisję Europejską w zakresie minimalnych współczynników efektywności pomp ciepła. Brak takich zapisów będzie prowadzić do wspierania przeciętnych technologii, a w konsekwencji marnotrawstwa środków, rozczarowania użytkowników nieefektywnych urządzeń, a w rezultacie – negatywnych opinii o OZE.

  Według przeprowadzonej przez PORTPC analizy, w 2011 roku nastąpił znaczny przyrost rynku pomp ciepła, wynoszący ponad 30% w stosunku do 2010 roku, a łączna sprzedaż osiągnęła ponad 10 tys. sztuk pomp ciepła (bez pomp ciepła typu powietrze/powietrze). Według szacunków PORTPC, po wprowadzeniu dofinansowania pomp ciepła, przyrost rynku w najbliższych latach może wynieść ponad 100% rocznie. Istotne są w takiej sytuacji odpowiednie działania zapewniające wzrost jakości wykonywanych instalacji.

  Przewidywane działania PORTPC w tym zakresie to: wprowadzenie w ciągu najbliższych lat polskiego znaku jakości dla pomp ciepła sprzedawanych w Polsce, wdrożenie europejskiego systemu szkoleń Eucert dla instalatorów pomp ciepła i opublikowanie wytycznych w zakresie wykonywania dolnych źródeł ciepła. Planowane działania są zgodne z Dyrektywą OZE i są komplementarne z działaniami Ministerstwa Gospodarki i projektem ustawy OZE.

  Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp ciepła, które powstało w styczniu 2011 r. Do jego głównych celów należą: rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła, tworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju tego rynku w Polsce oraz poprawa jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła.

  Jako organizacja branżowa, PORTPC jest członkiem Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli (EHPA) i współpracuje z największymi branżowymi organizacjami pomp ciepła w Europie (niemieckie BWP, szwajcarskie FWS).

  W działaniach PORTPC uczestniczą wybitni specjaliści z polskich i zagranicznych uczelni technicznych oraz instytutów badawczych, m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Fraunhofera ISE w Niemczech. Działania merytoryczne koordynuje Rada Programowo-Naukowa PORTPC pod przewodnictwem dr. inż. Mariana Rubika, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie technologii pomp ciepła w Polsce.