Strategie przejścia na produkcję zdalną

Fot. rawpixel.com - www.freepik.com

Świat, w którym żyjemy, nie jest już tym samym światem, który znaliśmy kiedyś. Bezprecedensowe wydarzenia globalne i nowe osiągnięcia technologiczne zmuszają producentów do przystosowania się i pracy w stale ewoluującym, bardziej zdalnym środowisku biznesowym. 

Zmiany są nieuniknione, ponieważ przemysł odczuwa wpływ tej nowej rzeczywistości i wyzwań, które z niej wynikają zarówno z perspektywy biznesowej, jak i z punktu widzenia zasobów. Aby iść naprzód i pozostać konkurencyjnym, producenci muszą szukać nowych sposobów działania – nowego podejścia oraz nowych technologii i aplikacji automatyzacji. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej muszą oni przekształcić cyfrowo swoje starsze systemy sterowania, stworzyć bezpieczną infrastrukturę zdalną i ustanowić możliwość zdalnego wsparcia aplikacji w celu optymalizacji, utrzymania i konserwacji swoich zakładów. Producenci powinni również opracować strategie zdalnego zarządzania, w których wykorzystują inteligentne technologie, urządzenia mobilne, łączność zdalnego dostępu i narzędzia komunikacyjne, aby zapewnić, że krytyczna infrastruktura pozostanie sprawna i będzie działać wydajnie. Inteligentne technologie produkcyjne oraz technologie oparte na Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT) mogą pomóc producentom w pozyskiwaniu, gromadzeniu, przechowywaniu i analizowaniu danych w celu ułatwienia podejmowania decyzji. Aby uzyskać większą efektywność działania, muszą oni przyjrzeć się najnowszym trendom w zakresie wysokowydajnych interfejsów człowiek-maszyna (HP-HMI), racjonalizacji alarmów i konserwacji predykcyjnej. Personel przemysłowy musi dostosować się do nowych, bezpieczniejszych sposobów wykonywania swojej pracy, aby zmniejszyć ryzyko naruszenia danych i ataków socjotechnicznych. W miarę rozwoju umiejętności pracowników przemysłowych firmy muszą robić to wszystko, a nawet jeszcze więcej, przy mniejszych zasobach. 

Kwestie związane z zasobami

Personel przemysłowy, głównie pokolenie wyżu demograficznego, odchodzi na emeryturę z różnych powodów, a bezpieczeństwo osobiste znajduje się na pierwszym miejscu. Jeśli dodamy do tego ponadnormatywny odpływ pracowników, otrzymamy kombinację zwiększającą odpowiedzialność i nakładającą więcej zadań na personel, który i tak jest już bardzo obciążony pracą. Osoby, które muszą uzupełnić stale powiększającą się lukę w umiejętnościach, mają niewielką przepustowość, aby przeprowadzać aktualizacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji nowego i starszego sprzętu oraz oprogramowania, przez co są zmuszone do reagowania na zadania o wyższym priorytecie. Niektórym może również brakować wymaganego poziomu doświadczenia, aby rozwiązywać i diagnozować awarie systemu lub pojawiające się codziennie problemy z procesami, które mogą prowadzić do awarii sprzętu i kosztownych przestojów. W miarę jak producenci przedstawiają swoje starsze systemy sterowania na bardziej nowoczesne technologie cyfrowe (np. IIoT, narzędzia do analizy danych, cyfrowe bliźniaki, technologia digital thread, sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona/rzeczywistość wirtualna, uczenie maszynowe itd.) i tworzą zdalne infrastruktury, muszą rozważyć za i przeciw, kwestie przepustowości zasobów wewnętrznych i związanych z tym kosztów. 

• Czy realistyczne jest przeprowadzenie projektu wymagającego nakładów kapitałowych (CapEx) we własnym zakresie – zakup sprzętu/oprogramowania i jego instalacja z wykorzystaniem istniejących zasobów?

• Czy personel uczestniczył wcześniej w co najmniej jednym dużym projekcie instalacji lub migracji systemu sterowania albo konfigurował aplikacje zdalne? 

• Czy personel jest przeszkolony w zakresie krytycznych zadań z zakresu automatyki? 

• Czy personel potrafi skutecznie diagnozować awarie systemu lub radzić sobie z codziennymi problemami procesowymi, które mogą się pojawić? 

• Kto będzie szkolił personel automatyki w zakresie nowych aktualizacji systemu i infrastruktury, wraz ze wsparciem dla niezbędnych aplikacji zdalnej automatyki?

• Czy personel ma możliwość zdalnego monitorowania systemów i utrzymywania ich w stanie optymalizacji, konserwacji i działania 24/7? 

Firmy często potrzebują pomocy ze strony partnera zewnętrznego, który może przeprowadzić ocenę potrzeb i analizę luk w umiejętnościach, a także zapewnić wiedzę operacyjną i specjalistyczną na temat najnowszych osiągnięć technologicznych, platform, infrastruktury zdalnej i aplikacji. Koszty i czas przestoju są jednak zawsze ważnymi czynnikami dla każdej firmy. Weź pod uwagę potencjalne koszty związane z awarią systemu lub przestojem. Nikt nie chce strat w produkcji i problemów z jakością produktów. Wiele firm nie może sobie pozwolić na posiadanie pracownika zajmującego się potencjalnymi problemami 24/7. Zamiast tego należy skupić się na codziennych zadaniach operacyjnych. Skrócenie czasu, w którym personel wewnętrzny musi wykonywać zadania lub być szkolony w zakresie krytycznych zadań automatyki, może przynieść oszczędności. Ostatecznie, jeśli rozwiązania i usługi firm trzecich przynoszą pozytywny zwrot z inwestycji (ROI), wówczas korzyści przewyższają koszty wszelkich usprawnień procesów lub potencjalnych awarii albo przestojów systemu. 

Rys. 1. Postęp technologiczny sprawia, że świat staje się połączony. Na przykład wysokowydajna grafika HMI może być kluczem do przekazywania najważniejszych danych właściwym osobom we właściwym czasie i może pomóc poprawić zdolność operatora do bardziej efektywnego zarządzania operacją, zwiększając czas reakcji na alarmy i inne nienormalne sytuacje. Dane naprawdę są najważniejsze. | Dzięki: MAVERICK Technologies

Zdalny dostęp: Najważniejsze są dane

Łączność z dzisiejszymi przemysłowymi systemami sterowania jest niezbędna, począwszy od biura firmy do hali produkcyjnej i wszystkich jej zdalnych lokalizacji. Personel może komunikować się i uzyskiwać dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. Jednak w przypadku wielu producentów ograniczenia starszego systemu sterowania uniemożliwiają otwartą komunikację z inteligentnymi urządzeniami obiektowymi, podsystemami i systemami wyższego poziomu w całym przedsiębiorstwie, co utrudnia personelowi dostęp do krytycznych danych i ich monitorowanie. W tym miejscu do gry wchodzą najnowsze osiągnięcia w zakresie inteligentnych technologii, technologii bezprzewodowych, szybkich połączeń sieciowych, systemów otwartych, konserwacji predykcyjnej, racjonalizacji alarmów i interfejsów HP-HMI. Wykorzystanie tych technologii może pomóc producentom w zdalnym zarządzaniu i monitorowaniu krytycznych systemów automatyki i sterowania oraz w dostępie do danych w czasie rzeczywistym. Na przykład dzięki odpowiedniej inteligentnej technologii, urządzeniom i narzędziom, dane o znaczeniu krytycznym mogą być przechwytywane, przechowywane, analizowane i efektywnie wykorzystywane do prowadzenia zakładu i spełniania wymagań klientów. Inteligentne urządzenia poprawiają wykorzystanie zasobów, zwiększają łączność i umożliwiają podejmowanie decyzji na podstawie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego w całym przedsiębiorstwie. Narzędzia do archiwizowania danych (np. Rockwell Automation’s FactoryTalk Historian, OSIsoft PI oraz AspenTech’s Aspen InfoPlus.21) odgrywają kluczową rolę w pozyskiwaniu i przechowywaniu wybranych danych automatyki procesowej ze źródeł oprzyrządowania i systemów sterowania. Obecnie narzędzia te stały się interfejsem HMI dla menedżerów. Menedżerowie mogą polegać na archiwizacji danych i innych rodzajach oprogramowania, które dostarcza informacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym w sposób zdalny, wyświetlając je na urządzeniach mobilnych. Mogą oni podejmować świadome decyzje na podstawie trendów, kluczowych wskaźników wydajności i innych raportów danych systemowych w czasie rzeczywistym. Grafika HP-HMI jest kluczem do przekazywania krytycznych danych właściwym osobom we właściwym czasie i może pomóc w poprawie zdolności operatora do bardziej efektywnego zarządzania operacją, zwiększając czas reakcji na alarmy i inne nietypowe sytuacje (rys. 1). Zespół racjonalizacji alarmów może uzasadnić, zatwierdzić i udokumentować alarmy, które widzi operator, aby zminimalizować liczbę alarmów wymaganych do utrzymania wydajnych i bezpiecznych warunków pracy. Jeśli dodamy do tego oprogramowanie do zarządzania alarmami, odpowiedzialność za monitorowanie alarmów może zostać rozproszona na personel, który nie pracuje w obszarach sterowania procesem. Ogólnie rzecz biorąc, dostępnych jest wiele narzędzi programowych i aplikacji pomagających producentom określić, które dane w czasie rzeczywistym wnoszą wartość dodaną w celu poprawy wydajności operacyjnej i zwiększenia ich przewagi konkurencyjnej. Bezpośrednia łączność z sieciami sterowania procesami i zaawansowane udostępnianie danych przynosi wiele korzyści, ale może również prowadzić do potencjalnych ataków cybernetycznych i zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

Zdalne bezpieczeństwo i wsparcie 

Naruszenia danych wynikające z ataków cybernetycznych lub prób stosowania inżynierii społecznej mogą być katastrofalne w skutkach. Aby chronić własność intelektualną (IP), personel informatyczny producenta musi zapewnić bezpieczny zdalny dostęp do systemów za pomocą zapory sieciowej, dając wszystkim, w tym zewnętrznym dostawcom rozwiązań, unikalny dostęp za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Ochrona przed hakerami w zdalnych konfiguracjach działa w dwie strony, dlatego należy nadać jej wysoki priorytet po obu stronach zapory. Ponadto starzejące się systemy stanowią wyzwanie, ponieważ wsparcie sprzętowe i programowe, aktualizacje zabezpieczeń i poprawki oprogramowania dla starszych wersji stają się przestarzałe. Personel produkcyjny będzie musiał zabezpieczyć swoje IP za pomocą krytycznych aktualizacji, restartów i poprawek w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu. Wielu producentów korzysta z niestandardowego wdrożenia usługi Windows Server Update Service (WSUS) w celu okresowego wprowadzania poprawek. Serwery i stacje procesowe powinny być regularnie aktualizowane o nowe poprawki w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony. Zazwyczaj Microsoft udostępnia te aktualizacje co tydzień. Łatki do systemów sterowania procesami muszą być przetestowane i zatwierdzone przez producenta sprzętu (OEM). Producenci sprzętu często zezwalają na ograniczoną liczbę poprawek i umieszczają je na swojej stronie internetowej do wykorzystania w swoich systemach. Personel produkcyjny musi zidentyfikować zalecane poprawki dla swoich systemów, a następnie je zainstalować. System sterowania może, ale nie musi dobrze poradzić sobie z instalacją, co może spowodować nieplanowane wyłączenie procesu na potencjalnie długi okres czasu i kosztować miliony złotych w utraconej produkcji. Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie wstępnie zatwierdzonych, przetestowanych i zweryfikowanych poprawek producentów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków. Dzięki starannemu podejściu i strategii zarządzania poprawkami producenci mogą utrzymać cyberataki na dystans i czuć się pewnie, wiedząc, że ich systemy będą działać bezpiecznie i wydajnie, z niewielkimi lub żadnymi przerwami. Wszystkie wymagają właściwego wdrożenia i wykonania, aby uniknąć poniesienia dużych ilości nieplanowanych przestojów.

Zdalne zarządzanie i monitoring: Outsourcing 

Outsourcing usług zdalnego zarządzania i konserwacji zapobiegawczej może pomóc odciążyć pracowników wewnętrznych od konieczności wykonywania wielu krytycznych zadań. Zadania te obejmują m.in. zarządzanie incydentami, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie systemów, analizę i wyszukiwanie danych, aktualizacje i poprawki oprogramowania, monitorowanie oprogramowania i systemów w czasie rzeczywistym, uczenie maszynowe, analizę predykcyjną, odświeżanie sprzętu IT/technologii operacyjnych (OT), automatyzację online oraz edycję programowania systemowego. W przypadku konserwacji zapobiegawczej sprzętu i oprogramowania wielu dostawców i producentów OEM oferuje usługi odświeżania sprzętu oparte na subskrypcji, które obejmują umowę o poziomie usług (SLA) z określoną reakcją i rozwiązaniem w celu utrzymania sprzętu. Zazwyczaj wymagany jest niewielki koszt początkowy CapEx, a większość jest wydatkowana, zazwyczaj w okresie 60 miesięcy. 

Ta koncepcja infrastruktury jako usługi (IaaS) zyskuje na popularności w świecie sterowania procesami. W zależności od wymaganych rozwiązań lub usług należy skonsultować się z zaufanym doradcą, który ma doświadczenie w realizacji licznych projektów na różnych platformach i w różnych fazach – od wstępnego planu, poprzez etapy projektowania i budowy w bezpośredniej współpracy z producentami OEM, po etapy utrzymania i ciągłego doskonalenia. 

W celu zapewnienia ciągłego wsparcia 24/7 proaktywny zespół zdalnego zarządzania i monitorowania może zająć się wszystkimi problemami, aby zapobiec wszelkim naruszeniom bezpieczeństwa i zwiększyć wydajność przy jednoczesnej oszczędności kosztów w dłuższej perspektywie. Producenci muszą podążać za dzisiejszym szybko rozwijającym się światem technologii i korzystać ze wszystkiego, co ma on do zaoferowania w postaci technologii cyfrowych i aplikacji zdalnych. W ten sposób producenci będą mogli zmniejszyć problemy związane z przepustowością zasobów, zdalnie wykorzystywać dane o znaczeniu krytycznym w czasie rzeczywistym w celu podejmowania świadomych decyzji biznesowych oraz zwiększyć wydajność operacyjną dzięki lepszej efektywności i większemu bezpieczeństwu. Nadszedł czas, aby zaktualizować lub zmodyfikować starsze systemy sterowania i stworzyć solidną, bezpieczną, zdalną infrastrukturę w celu optymalizacji, konserwacji i utrzymania obiektów oraz aby sprostać wymaganiom konsumentów i utrzymać przewagę nad konkurencją. Wprowadzenie tych zmian nie jest kwestią tego, czy do nich dojdzie, ale kiedy do nich dojdzie – a im szybciej, tym lepiej. 


Ram Ramamoorthy jest kierownikiem operacyjnym ds. strategicznych rozwiązań produkcyjnych w MAVERICK Technologies.