Termografia w elektroenergetyce

Nakazane prawem zakresy i terminy kontroli instalacji.

Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami, w artykule 62, ustęp 1, od punktu 1 do punktu 3 podaje:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

Jak widać, w ustawie ściśle określono zakres obowiązkowych kontroli związanych z elektroenergetyką. Z jednej strony dotyczą one ochrony przeciwporażeniowej osób będących w kontakcie lub w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych, a z drugiej strony dotyczą aspektów związanych z ich prawidłową eksploatacją.

Autor: Gabriel Miczka