W jaki sposób należy wdrażać koncepcję Lean?

Wyeliminowanie marnotrawstwa z procesu wytwarzania wymaga pełnego zaangażowania. I nie jest to zadanie łatwe…

Celem koncepcji Lean Manufacturing jest eliminacja marnotrawstwa z procesu wytwarzania. W praktyce oznacza to wyszukiwanie ukrytych barier w zwiększaniu produktywności poprzez systematyczne, szeroko systemowe podejście do wszystkich czynności wykonywanych w organizacji. Efekty wdrożenia Lean są mierzalne, dokładne i przynoszą konkretne korzyści.

– Lean zawsze jest podróżą – mówi Douglas Anton, przewodniczący Grupy Consultingowej AEM. – Do celu nie dotrzesz w ciągu sześciu miesięcy.

Mówiąc o Lean jako o podróży, bardziej należy ją rozumieć jako zamknięte koło nieustannych działań usprawniających, aniżeli jako prostą drogę wiodącą do celu. Ciągłe usprawnienia oznaczają nieustanne powracanie do tego samego miejsca w celu dalszego poszukiwania marnotrawstwa i sposobów jego eliminowania. W konsekwencji oznacza to rozszerzenie zakresu zastosowania założeń koncepcji Lean z poziomu organizacji do poziomu łańcucha dostaw organizacji.

W innym podejściu Lean przedstawiane jest nie jako długa podróż, ale krótka wyprawa ukierunkowana na osiągnięcie określonych celów. W takim przypadku należy stwierdzić, że sukces wdrożenia Lean jest niesłusznie ograniczany do wdrożenia założeń koncepcji Lean na poziomie zakładu. Każde pełnoplanowe wdrożenie Lean wymaga czasu, wysiłku, środków finansowych i pełnego zaangażowania kadry przedsiębiorstwa, począwszy od najwyższego szczebla zarządzania, poprzez wszystkie szczeble struktury organizacyjnej. Patrząc przez pryzmat kryteriów ekonomicznych, można powiedzieć, że rzeczywisty poziom tego zaangażowania jest trudny do wyceny.

Autor: Bob Vavra