Wstępne wyniki Grupy CIECH za rok 2021

Grupa CIECH wypracowała w 2021 roku znormalizowany zysk EBITDA w wysokości ok. 724 mln zł, czyli wyższy o 24 proc. niż w 2020 roku, a przychody w wysokości ok. 3 459 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. w ujęciu rocznym – wynika ze wstępnych szacunków. Opublikowana wiosną prognoza wyników finansowych zakładała osiągnięcie przychodów w przedziale 3 125-3 285 mln zł oraz wyniku znormalizowanego EBITDA na poziomie 700-735 mln zł. Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, obrazujące efektywność i zdolność biznesu do generowania gotówki, wyniosły w 2021 roku co najmniej 1 150 mln zł, czyli były wyższe o 50 proc. w porównaniu do 2020 roku.

Skonsolidowany dług netto na koniec 2021 roku (wyliczany zgodnie z metodologią przyjętą w umowach kredytowych) wyniósł 1 177 mln zł, czyli o 354 mln zł mniej (23 proc.) niż na koniec grudnia poprzedniego roku. Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 1,63 (wobec 2,45 przed rokiem).

W porównaniu do roku 2019 i 2018 przychody wzrosły odpowiednio o 7 i 3 proc., a znormalizowana EBITDA odpowiednio o 13 i 17 proc.

Wstępne wyniki za 2021 rok uwzględniają zawiązanie rezerwy celowej na utworzenie i wypłatę premii zdefiniowanej w programie motywacyjnym dla kadry menadżerskiej Grupy, w szacunkowej wysokości ok. 53 mln zł. Rezerwa została zawiązana ze względu na spełnienie założonych w programie motywacyjnym warunków dotyczących wzrostu wartości spółki. Wypłata premii nastąpi w latach 2022-2024.

Ostateczne i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane wyniki Grupy CIECH za 2021 rok zostaną opublikowane 24 marca 2022 roku.