Wymagania dla instalacji elektrycznych w obszarach zagrożonych pożarem

Nie ma wątpliwości co do tego, że urządzenia i instalacje elektryczne wykonane oraz eksploatowane w niewłaściwy sposób mogą być źródłem pożaru, który w zakładzie przemysłowym czy też w obiekcie magazynowym pociąga za sobą olbrzymie straty. Sa one spowodowane zarówno ogniem, środkami użytymi do gaszenia (wodą), jak i ewentualnymi przestojami w pracy. Pracownicy działów utrzymania ruchu dokonujący okresowych przeglądów oraz bieżących napraw urzadzeń i instalacji, ponoszą odpowiedzialność za ich poprawny stan techniczny. Warto zatem przypomnieć podstawowe wymagania dla instalacji i urządzeń elektrycznych w obszarach zagrożonych pożarem.

W Polsce obowiązuje kilka aktów normatywnych oraz norm technicznych regulujących te kwestie.

Nazwa dokumentu

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z póśniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690)

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Ochrona przez skutkami oddziaływania cieplnego

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa

Autor: Damian Żabicki