Wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem w świetle dyrektywy ATEX

W wielu branżach przemysłu, a przede wszystkim petrochemicznej, drewnopapierniczej, a także rolnej i spożywczej bardzo często stykamy się z przestrzeniami, w których istnieje możliwość wystąpienia wybuchu. W chwili jego powstania strefy te stają się szczególnie niebezpieczne dla ludzi. Stąd też stosowane technologie, w tym konstrukcja maszyn i urządzeń, powinny zapewnić odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa, który określony jest przepisami prawa.

Przystąpienie Polski do wspólnot europejskich rozpoczęło proces ujednolicania systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich. Tym samym koniecznością okazało się zunifikowanie norm i przepisów technicznych. Nowe wymagania określają Dyrektywy Nowego Podejścia, których przepisy na grunt polskiego prawodawstwa wprowadzają odpowiednie ustawy i rozporządzenia. Wytyczne dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zawierają dyrektywy serii ATEX ( z francuskiego Atmosphere Explosible). 

Nazwa dyrektywy

Akt normatywny wprowadzający dyrektywę do polskiego systemu prawnego

Dyrektywa 94/9/EU ATEX 95 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, obowiązująca w krajach Unii Europejskiej od 1 lipca 2003.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2006, Dz. U. nr 263 z 2005 r., poz. 2203.

 

 

 

Dyrektywa 99/92/EC ATEX 137 z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, obowiązujące w Polsce od 25 lipca 2003 r. Dz. U. nr 107 z 2003 r., poz. 1004.

Rys.1. Rozporządzenia wprowadzające dyrektywy serii ATEX

Autor: Damian Żabicki