Wzrósł wskaźnik koniunktury w przemyśle

  Wskaźnik koniunktury w przemyśle w sierpniu wzrósł w ujęciu miesięcznym o 3,8 pkt. do poziomu plus 1,1 pkt. – wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Przedsiębiorstwa coraz lepiej oceniają ogólną kondycję gospodarki.

  – Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstw koniunktura w przemyśle przetwórczym w sierpniu poprawiła się. Wartości wskaźników koniunktury jak i salda głównych pytań ankiety powiększyły swoje wartości zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca jak i rok do roku. Przedsiębiorstwa coraz lepiej oceniają ogólną kondycję gospodarki polskiej. Oczekiwania na najbliższe miesiące są optymistyczne, ale zbliża się okres negatywnego oddziaływania czynników sezonowych – napisano w komunikacie IRG SGH.

  Instytut podaje, że wskaźnik koniunktury w sierpniu zwiększył swoją wartość o 3,8 punktu, do poziomu +1,1 pkt. W skali roku miał miejsce wzrost wartości wskaźnika o 6,4 punktu.

  – Poprawę koniunktury odnotowano w obu sektorach własnościowych. Nieznacznie zmniejszył się poziom produkcji, sygnalizując zakończenie okresu pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych. Rosną zamówienia, zarówno ogólny portfel zamówień jak i zamówienia eksportowe. Zatrudnienie w tym miesiącu wzrosło tylko w sektorze prywatnym. Znaczącej poprawie uległy opinie przedsiębiorstw o ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Saldo tego pytania ciągle jednak pozostaje ujemne i najniższe spośród wszystkich pytań ankiety – napisano w komunikacie.

  Według IRG SGH w przekroju według głównych grup produktowych pogorszenie koniunktury odnotowano tylko w produkcji energii.

  – W pozostałych grupach miała miejsce poprawa koniunktury. Największy wzrost wartości wskaźnika miał miejsce w produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych. W przekroju regionalnym poprawę koniunktury odnotowano w 13 województwach. Największą w województwach lubuskim i świętokrzyskim. Największe pogorszenie koniunktury miało miejsce w województwie podkarpackim. W przekroju według wielkości zatrudnienia największa poprawa koniunktury miała miejsce w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 2 000 pracowników. Dla tej grupy wskaźnik koniunktury przyjął najwyższą wartość, +22,0 pkt. – napisano.