Zakończono budowę instalacji odsiarczania w Elektrowni Bełchatów

  We wrześniu 2012 roku zakończył się trzymiesięczny ruch próbny nowo wybudowanej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) bloków 1 i 2 w Elektrowni Bełchatów.

  Czas realizacji całej inwestycji to 34 miesiące, z czego faktyczny czas budowy (do podania pierwszych spalin) to 16 miesięcy. Jest to najszybciej zrealizowana budowa IOS w Polsce. Generalnym wykonawcą zadania było Rafako.

  – Od początku istnienia Elektrowni Bełchatów, mając świadomość działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowano kroki zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania procesu energetycznego na środowisko. Przyjęta została podstawowa zasada – poszczególne działania ekologiczne winny stanowić spójny system dający optymalny efekt we wszystkich komponentach środowiska – podkreśla PGE GiEK w komunikacie.

  System ten obejmuje ochronę powietrza atmosferycznego, ziemi, wód, gospodarkę odpadami i zasobami wodnymi, ochronę przed hałasem, ochronę środowiska przed działaniem substancji niebezpiecznych, a także ochronę ludzkiego zdrowia.

  Kontrakt na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 1 i 2 został podpisany 19.11.2009 r. Realizacja inwestycji prowadzona była jako „budowa pod klucz” – od projektu do rozruchu i przekazania do eksploatacji.

  Zadanie było podzielone na dwa etapy: wybudowanie stacji ciepłowniczej i przekazanie jej do eksploatacji (zakończenie prac – 17.02.2011 r.) oraz budowa pompowni oraz właściwa budowa i montaż urządzeń technologicznych (zakończenie montażu – 9.05.2012 r.).

  Pierwsze podanie spalin nastąpiło 9.06.2012 r., natomiast 24.06.2012 r. rozpoczął się trzymiesięczny ruch próbny, w trakcie którego zostały wykonane pomiary gwarancyjne. Pomiary wykonane przez Energopomiar Gliwice w dniach 7-20.07.2012 r. wykazały, że zrealizowana instalacja spełnia w pełni wymagane kontraktem parametry technologiczne.

  W trakcie pomiarów gwarancyjnych zostały przeprowadzone również pomiary środowiskowe, tj. pomiary natężenia oświetlenia, zapylenia, hałasu i skuteczności wentylacji.

  – Zrealizowana inwestycja to kolejny krok zmierzający do spełnienia przez Elektrownię Bełchatów standardów emisji określonych w nowej dyrektywie IED obowiązującej od roku 2016, wynoszącej 200 mg SO2/Nm3 – informuje PGE GiEK.