4 strategie uzyskania większych korzyści z technologii cyfrowych bliźniaków i stworzenia swojej własnej Inteligentnej Rzeczywistości Cyfrowej

Choć transformacja cyfrowa jest od dziesięcioleci jednym z punktów strategii korporacyjnych, wiele firm przemysłowych, szczególnie w Europie Wschodniej, wciąż znajduje się na początku drogi ku jej wdrożeniu. A w ciągu ostatnich kilku lat cyfrowe bliźniaki stały się kamieniem węgielnym tego wysiłku transformacyjnego, obejmując zarówno jego potencjał, jak i wyzwania, mówi Istvan Barcza, Senior Account Manager (starszy specjalista ds. kluczowych klientów) w dziale Asset Lifecycle Intelligence (pomocy i doradztwa technicznego dla klientów) firmy Hexagon.

W 2020 roku firma badawczo-konsultingowa Verdantix ustaliła, że 80% kadry kierowniczej, pełniącej funkcje związane z operacjami produkcji, utrzymaniem ruchu, inżynierią i bezpieczeństwem procesów postrzegało je jako „znaczącą” lub „bardzo znaczącą” innowację. W miarę jak kraje Europy Wschodniej próbują zerwać więzi z Rosją i stać się bardziej niezależne pod względem energetycznym i strategicznym, cyfrowe bliźniaki mogą pomóc w tworzeniu nowych możliwości, zwiększeniu elastyczności i zmniejszeniu ryzyka.

W firmie Hexagon mamy bogate doświadczenie w pomaganiu firmom z Europy Wschodniej w cyfryzacji ich procesów przemysłowych oraz wykorzystywaniu danych, szczególnie w sektorach strategicznych, takich jak przetwórstwo ropy naftowej i gazu czy chemicznym. Na podstawie tego doświadczenia przedstawiamy kilka kluczowych pojęć, które powinniście zrozumieć, niezależnie od tego, czy chcecie zacząć wykorzystywać potencjał cyfrowych bliźniaków, czy też uzyskać więcej z już istniejących.

Dowiedz się więcej o Inteligentnej Rzeczywistości Cyfrowej firmy Hexagon.

Cyfrowe bliźniaki: prosta definicja i zmieniające się rzeczywistości

Cyfrowe bliźniaki są wirtualną reprezentacją zasobów lub procesów świata rzeczywistego. Jest to dosyć ogólna definicja. Istnieją znaczne różnice w zakresie, złożoności oraz technologiach wykorzystywanych w cyfrowych bliźniakach w różnych przedsiębiorstwach.

W niektórych firmach bliźniaki cyfrowe to niewiele więcej niż zbiór modeli 3D lub system zarządzania dokumentami. Jednak uzyskanie wymiernych korzyści zwykle wymaga połączenia wielu źródeł danych w różnych fazach cyklu życia danego zasobu.

Obserwujemy, że przedsiębiorstwa, próbując tego dokonać, napotykają 4 wspólne przeszkody:

  • Nieefektywny lub niekompletny przechwyt (zbieranie) danych, często w rozbieżnych, nieinteligentnych formatach dokumentów, ze słabym przekazywaniem informacji pomiędzy fazami projektu;
  • Brak wiarygodnych i możliwych do wykorzystania modeli 3D lub skanów laserowych;
  • Złożoność systemów i sprzętu zastrzeżonego (firmowego);
  • Ręczne procedury utrzymania ruchu i prac inżynierskich.

Od cyfrowego bliźniaka do Inteligentnej Rzeczywistości Cyfrowej

Pokonanie tych przeszkód jest kluczem do wychodzenia poza statyczne, pojedyncze źródło informacji oraz w kierunku tego, co w firmie Hexagon nazywamy Inteligentną Rzeczywistością Cyfrową (Smart Digital Reality).

Dla przedsiębiorstw stworzenie swojej własnej inteligentnej rzeczywistości cyfrowej to wysiłek składający się z trzech elementów. Zaczyna się od integracji systemów i wykorzystywania danych z wielu źródeł w całym cyklu życia zasobów oraz zainwestowania w cyfryzację i interoperacyjność. Dane te muszą być następnie zebrane w jednym miejscu, aby stworzyć w czasie rzeczywistym jednolity obraz rzeczywistości fizycznej i cyfrowej, który zapewnia pełny wgląd w zasoby przedsiębiorstwa. Ostatni element: nasycenie ich inteligencją w celu zautomatyzowania realizowanych procesów i analityki danych oraz utorowania drogi do podejmowania lepszych decyzji.

Jeśli brzmi to dla Was tak, że łatwiej powiedzieć niż zrobić, przeczytajcie o naszych czterech najlepszych praktykach, wdrożonych przez czołowe przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Hexagon.

Najlepsza praktyka #1: Wychodzenie poza modele 3D, aby uwzględnić kontekst i wiele źródeł danych

W fazie projektu firmy często skupiają się na tworzeniu renderingów 3D posiadanych zasobów. Ale tak naprawdę liczy się to, jakie dane i kontekst mogą pomóc w osiągnięciu większej efektywności i podejmowaniu lepszych decyzji.

Firmy osiągające najlepsze wyniki skupiają się na zapewnieniu szybkiego dostępu na żywo do bieżących informacji w jednym miejscu wraz z kontekstem niezbędnym do podejmowania decyzji. Obejmuje to informacje pochodzące z modeli 3D lub skanów laserowych, ale także zazwyczaj wymaga połączenia z systemami zewnętrznymi, takimi jak programy do archiwizacji danych oraz wzbogacenia skanów czy chmur punktów fabryk o geotagi w celu oznaczenia istotnych obszarów lub rur.

#2: Uczynienie swoich dokumentów bardziej inteligentnymi i zautomatyzowanie procesu przekazywania informacji

Kolejną najlepszą praktyką podczas fazy projektowej jest zainwestowanie w organizowanie oraz „uczynienie inteligentnymi” dokumentów, aby wydobyć całkowicie zawarte w nich informacje i wzbogacić je o odpowiednie metadane. Taka inwestycja może przynieść ogromne korzyści w późniejszym czasie.

W szczególności: ustrukturyzowany, zautomatyzowany proces przekazywania informacji w fabryce może zaoszczędzić wiele czasu i frustracji podczas faz realizowania operacji oraz konserwacji. Wyniki niektórych badań mówią, że firmy mogą spędzić nawet dwa lata na porządkowaniu dokumentacji po niewystarczającym przekazaniu!

#3: Dążenie do stworzenia pojedynczej konsoli zarządzania (ang. single pane-of-glass), która łączy strumienie danych w całym cyklu życia

Następny krok: połączenie tych danych z danymi operacyjnymi, takimi jak informacje o operacjach realizowanych na zmianach roboczych, wydajności systemu sterowania lub procedurach operacyjnych, w cyfrowym szkielecie, który będzie stanowił podstawę inteligentnej rzeczywistości cyfrowej. Takie dane operacyjne są zwykle już gromadzone w firmach, ale często ręcznie.

Ten ujednolicony szkielet cyfrowy może mieć niezwykle potężne możliwości. Umożliwia podejmowanie lepszych decyzji poprzez zapewnienie potrzebnej szczegółowości i kontekstu oraz jednoczesne wyszukiwanie wszystkich dostępnych informacji o danym zasobie. Ponadto dzięki skanom laserowym oraz modelom 3D pracownicy mogą dokładnie zapoznać się z zakładem oraz jego wyposażeniem i zaplanować pracę nawet bez wchodzenia do budynku.

To właśnie tutaj rozwiązania Hexagon szczególnie się wyróżniają: łączą one najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do projektowania 2D i 3D, takie jak CADWorx, z narzędziami, które zostały zaprojektowane w celu cyfryzacji i optymalizacji operacji oraz utrzymania ruchu w istniejących zakładach. Ułatwia to znacznie gromadzenie danych w skali całego przedsiębiorstwa, zarówno z nowych projektów, jak i istniejących zasobów, unikając jednocześnie problemów związanych ze słabą integracją pomiędzy narzędziami lub niekompatybilnością pomiędzy zastrzeżonymi formatami różnych firm.

#4: Uwzględnianie roli zarządzania osobami zainteresowanymi

Nie powinniście się skupiać wyłącznie na technologii i danych – kluczowe jest również zarządzanie osobami zainteresowanymi. Największą receptą na niepowodzenie jest brak zaangażowania ze strony kluczowych osób zainteresowanych, w tym tych, które będą gromadzić i wykorzystywać te informacje na co dzień.

Oznacza to zbudowanie uzasadnienia biznesowego, które nakreśla korzyści, jakie te osoby zainteresowane uzyskają z całego wysiłku. Na przykład planiści budowlani będą mieli do dyspozycji jedno miejsce, w którym będą mogli sprawdzić, czy projekty są realizowane na czas lub dowiedzieć się, gdzie muszą podjąć działania. Działy inżynierskie będą posiadały kluczowe informacje i dane historyczne przechowywane w jednym miejscu. Kierownictwo uzyska z kolei korzyści z lepszego podejmowania decyzji i łatwiejszego dostępu do kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w jednym lub wielu miejscach.

Nie zapominajmy też o ludziach pracujących w obszarach, w których będą gromadzone dane. Na przykład osoby nadzorujące operacje mogą być zmuszone do korzystania z nowego oprogramowania, takiego jak J5 operations Management, aby odejść od procesów opartych na długopisie i kartce papieru. Jak w przypadku każdego wysiłku związanego z transformacją cyfrową, przejście do inteligentnej rzeczywistości cyfrowej zależy w równym stopniu od tego, co dzieje się w hali fabrycznej, jak i od decyzji podejmowanych w sali konferencyjnej.


HEXAGON