Będzie zmiana ustawy o bateriach i akumulatorach?

    Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

    Zaproponowano przepisy, które uszczelniają istniejący system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. Chodzi też o doprecyzowanie niektórych regulacji, tak aby były w pełni zgodne z przepisami unijnymi (dyr. 2006/66/WE ws. baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz rozp. nr 493/2012 o obliczaniu wydajności recyklingu).

    Przewidziano ułatwienia dla małych producentów, czyli przedsiębiorców wprowadzających na rynek niewielkie ilości baterii i akumulatorów. Z części obowiązków ustawowych będą mogli zostać zwolnieni przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg oraz wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory przemysłowe, baterie lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg. Chodzi o zwolnienie takich przedsiębiorców z obowiązków polegających na osiąganiu wymaganych poziomów zbierania, a także dotyczących uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym te odpady oraz prowadzącym zakład ich przetwarzania, składania wykazu zakładów przetwarzania. Aby uzyskać zwolnienie z tych obowiązków przedsiębiorcy będą musieli złożyć odpowiednie dokumenty u marszałków województw. Oznacza to, że będą oni sami decydować, czy chcą skorzystać z takiego zwolnienia, czy nie. Jednocześnie będą ich obowiązywały dotychczasowe przepisy o wpisie do rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów. Będzie ich także dotyczyć obowiązek informowania o masie wprowadzanych do obrotu baterii lub akumulatorów.