Certyfikaty za odzysk energii w przemyśle

    Projekt ustawy o efektywności energetycznej został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo Gospodarki ocenia, że zostanie on wniesiony pod obrady RM do końca września br.

    W projekcie tym przewiduje się ustanowienie tzw. białych certyfikatów. Będzie to mechanizm rynkowy, sprzyjający poprawie efektywności energetycznej w łańcuchu wytwarzania, przesyłu i zużycia energii.

    Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło będą zobligowane do pozyskania określonej ilości certyfikatów, w zależności od ilości sprzedanej energii. Mechanizm ten będzie wspierał przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie energii, dokonując inwestycji w nowoczesne technologie.

    Zgodnie z art. 19 projektu ustawy w katalogu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ujęty będzie, jako odrębna kategoria, odzysk energii w procesach przemysłowych. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zostanie ogłoszony przez ministra gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.