Co oznacza „M” w skrócie TPM?

Pracując z wyrafinowanymi klientami, angażującymi mnie do pomocy we wdrożeniu TPM, widzę, że ten sam skrót stosowany w odniesieniu do metody, która ma się przyczynić do wprowadzenia zmian w organizacji – przywoływany jest w wielu różnych znaczeniach. Pytam więc: Co oznacza „M” w twoim TPM?

Kiedy po raz pierwszy zadałem to pytanie, spotkałem się z dużym zdziwieniem. Byłem wówczas w firmie, której celem było „pilotażowe” wdrożenie w korporacji przedsięwzięcia, barwnie określanego mianem TPM. Użyłem tu słowa „barwnie” w związku z dużym zróżnicowaniem rozumienia definicji TPM, w zależności od tego, z kim na ten temat rozmawiałem. Było to po blisko siedmiu miesiącach od rozpoczęcia działań związanych z wdrożeniem TPM i pierwszej rozmowy z szefem firmy. Moim celem było wsparcie kierownictwa we wdrożeniu zmian oraz ukierunkowanie działań wdrożeniowych wyjaśniających zasadność przeprowadzanego programu pilotażowego. Szef firmy był niechętnie nastawiony do konieczności posiadania konsultanta wspomagającego go we wdrożeniu programu, do którego opracowania i zarządzania tymże wdrożeniem został powołany. W rezultacie po skończonych pracach przedsiębiorstwo miało działać perfekcyjnie!

Na tym etapie prac powołane zespoły wdrożeniowe były zaangażowane w reengineering procesów biznesowych (BPR) m.in. poprzez planowanie i harmonogramowanie prac remontowych, rozwój programu prewencyjnego utrzymania ruchu, analizę przyczyn, bezpieczeństwo obsługi i inne procesy opracowane w celu zarządzania pracownikami utrzymania ruchu i zasobami materiałowymi. Jednakże kadra kierownicza w firmie stała się statyczna, zdemotywowana i zdecydowanie potrzebowała zmian.

Jakich usprawnień w obszarze produkcji oczekiwano więc od TPM? Czy przeznaczeniem TPM była eliminacja awarii prowadzących do poprawy wydajności w zakładzie? Czy TPM było ukierunkowane na redukcję kosztów utrzymania ruchu, co w konsekwencji miało prowadzić do większej zyskowności? Lub może była to odgórna dyrektywa korporacji, która miała na celu standaryzację działań we wszystkich oddziałach firmy?