Jak kompleksowo poprawić produktywność zakładu?

Łożysko jest sercem maszyny wirnikowej – kondycja tego podstawowego elementu, działającego pomiędzy poruszającymi się częściami urządzenia, bardzo często odzwierciedla poprawność pracy maszyny. Problemy ruchowe, takie jak brak wyosiowania, niewyważenie, nieprawidłowe luzy czy nadmierne tarcie – wszystkie transmitowane są poprzez łożysko.

Będąc w posiadaniu eksperckiej wiedzy na temat łożysk i łożyskowania maszyn, SKF ma unikalne możliwości stworzenia kompleksowego programu serwisowego dla maszyn wirnikowych. Dzięki temu jest w stanie połączyć optymalną dla wybranych maszyn lub linii produkcyjnych zakładu strategię utrzymania ruchu z kompetencjami ludzi (kompletując zespół z najlepszych fachowców własnych oraz niezbędnych dla konkretnego projektu specjalistów zewnętrznych)  w celu poprowadzenia utrzymania ruchu maszyn w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób. 

Kiedy mówi się o strategiach utrzymania ruchu, trzeba zdawać sobie sprawę z dynamiki zmian, którym podlega ta dziedzina. Osiągnięcie maksymalnej wydajności zakładu produkcyjnego w najbardziej efektywny sposób wymaga zmiany tradycyjnego reaktywnego (naprawczego) utrzymania ruchu na proaktywny proces utrzymania ruchu, który jest całkowicie zintegrowany z normalnym funkcjonowaniem zakładu. Mówiąc  o współczesnych strategiach utrzymania ruchu,  w sposób naturalny porusza się zagadnienia dotyczące niezawodności. O tym, jak wielką wagę przywiązują do tego organizacje przemysłowe, świadczą coraz częściej spotykane wydzielone organizacyjnie komórki służb niezawodności. Wiele z dzisiejszych wiodących międzynarodowych firm przyjmuje innowacyjny kierunek rozwoju utrzymania ruchu – bazujący na operatorach maszyn (ang. ODR – Operator Driven Reliability). Koncepcja bazuje na takim zdefiniowaniu zakresu czynności operatorów maszyn, by były one zharmonizowane z procedurami i praktykami służb utrzymania ruchu. Jest to część załogi zakładu, która jest przy maszynach 24 godziny na dobę i zazwyczaj jako pierwsza ma sposobność zaobserwować najdrobniejsze zmiany w ich pracy. Zatem uznanie ich za niezbędne osoby dla zapewnienia niezawodności zakładu jest zarazem logicznym i efektywnym z punktu widzenia kosztów pociągnięciem.

Dzięki powszechnie dostępnym współczesnym przenośnym i wytrzymałym instrumentom,  operatorzy maszyn mają możliwość zbierania, przechowywania i przeglądania danych opisujących stan urządzeń, np. parametrów procesów zachodzących wewnątrz urządzeń, danych wibroakustycznych maszyn, danych eksploatacyjnych maszyn, itp.

ODR łączy ruchowców, służby utrzymania ruchu, służby niezawodności oraz inżyniering we wspólnym dążeniu do poprawy niezawodności całego zakładu.

Wysiłki w celu poprawy niezawodności mogą być znacznie bardziej efektywne dzięki stosowaniu dobrych narzędzi procesowych, czyli systemów oraz programów wspomagających działanie służb zakładu, a oferowanych przez SKF, jak np.:

  • PRM® (Proactive Reliability Maintenance) – proaktywny proces utrzymania ruchu, analizujący przyczyny problemów i zapewniający, że się nie powtórzą (dzięki analizie przyczyn  i sprzężeniu zwrotnemu procesu przez korektę przyczyn).
  • @ptitude® – system wspomagający służby niezawodności w podejmowaniu decyzji dotyczących maszyn. System ten łączy kompetencje  i wiedzę SKF o problemach w ruchu maszyn ze zautomatyzowaną diagnostyką maszyn, systemami nadzoru maszyn i zakładów oraz zasobami wiedzy o maszynach i urządzeniach zakładu pochodzącymi z Internetu lub intranetu.
  • Systemy diagnostyczne online – pozwalające na ciągłe monitorowanie stanu maszyn i stały dostęp do aktualnych i archiwalnych danych opisujących parametry pracy urządzeń. 
  • DSP (Documented Solutions Programme) – program pozwalający ocenić efektywność finansową stosowanych w zakładzie rozwiązań technicznych i technologicznych, a związanych z maszynami wirującymi.
  • CAN (Customer Needs Analysis) – program pozwalający ocenić, na jakim etapie rozwoju strategii utrzymania ruchu zakład znajduje się obecnie oraz jaka jest optymalna droga rozwoju strategii utrzymania ruchu zakładu.
  • API Pro® – system wspomagający utrzymanie ruchu oraz gospodarkę remontową zakładu.
  • DYMAC VM600 – zintegrowany system nadzoru maszyn krytycznych, który jednocześnie nadzoruje urządzenie (wyłączając je, kiedy potrzeba), monitoruje stan urządzenia (ostrzegając, jeśli trzeba) i weryfikuje jakość jego pracy.

  • SKFmachine ODS (Operating Deflection Shape) – system mierzący i wizualizujący odkształcenie powstające w strukturach maszyn  i urządzeń pod obciążeniem (roboczym lub awaryjnym);

SKF, dzięki blisko wiekowej tradycji zapewniania perfekcji w konstrukcji łożysk oraz niezawodności maszyn, ewoluuje, odpowiadając na oczekiwania i potrzeby przemysłu. Inżynierowie z działu Systemy Niezawodności SKF mogą pracować wspólnie z klientami, analizując wydajność aktualnego programu utrzymania ruchu zakładu i pomagając w przekształceniu go w bardziej efektywną strategię, bądź dostarczyć kompleksowe rozwiązanie niezbędne do poprawy produktywności zakładu.

 Kontakt z autorem: poczta@skf.com

Autor: Lucjan Kubikowski, szef Działu Sprzedaży Przemysłowej SKF