Kiedy wychwytywanie zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania nie jest skuteczne

Pył, dym, mgła olejowa i mgła z chłodziw to tylko kilka problemów doświadczanych podczas procesów uzdatniania powietrza w zakładach produkcyjnych. W artykule przedstawiamy kilka rozwiązań stosowanych, gdy zanieczyszczenia nie mogą być wychwytywane u źródła ich powstawania.

Systemy wychwytywania zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania oraz z otaczającego powietrza składają się z wyciągów, kanałów, urządzeń oczyszczających powietrze i urządzeń wprawiających powietrze w ruch, takich jak wentylatory z oddzielnymi wyciągami i kanałami. Zalecane jest wychwytywanie zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania, zanim zdążą przedostać się do otaczającego je powietrza, ale w wielu zakładach rozwiązanie to się nie sprawdza. Podajemy przykłady takich sytuacji:

  • Pracownicy nie są w stanie używać wyciągów w pobliżu miejsca powstawania zanieczyszczenia. Niektóre systemy wychwytywania zanieczyszczeń u źródła ich powstawania wymagają specjalnej fizycznej pozycji pracownika. Jeśli pracownik nie potrafi efektywnie wykonać zadania w tej pozycji, system jest zaniedbywany i bezużyteczny.
  • Praca jest wykonywana na dużych elementach, gdzie pracownik nie ma ustalonego miejsca pracy. Wtedy instalacja źródłowego wychwytywania zanieczyszczeń jest bardzo trudna lub wręcz niemożliwa.
  • Wiele czynności związanych z wydzielaniem niewielkiej ilości pyłów, dymów lub mgieł jest wykonywanych na ograniczonej przestrzeni lub tam, gdzie ze względu na koszty ograniczane jest instalowanie jednostek wychwytujących zanieczyszczenia na wielu zespołach maszyny w tym samym miejscu.
  • Całkowita powierzchnia miejsca pracy jest za duża, aby ogarnąć lub zastosować wyciągi wychwytujące zanieczyszczenia u źródła.
  • Ze względu na rozkład pomieszczenia zakładu nie da się ułożyć kanałów wentylacyjnych. Są to przykładowo aplikacje, gdzie nad głową pracownika jest zamontowane urządzenie.
  • Planowane są przestawienia i w rezultacie modyfi kacje kanałów mogłyby być drogie. 

W takich przypadkach rozwiązaniem jest instalacja w pomieszczeniu systemu oczyszczania powietrza typu ogólnego, niekanałowych jednostek z medium filtracyjnym, takich jak filtry elektrostatyczne, i wkładowych kolektorów pyłów. Takie rozwiązanie może być stosowane w wielu zakładach produkcji i obróbki metali, wszędzie tam, gdzie przeprowadzane jest szlifowanie, spawanie, skrawanie, obróbka elektroiskrowa i ścierna obróbka pneumatyczna, gdzie kurz, dymy i mgła olejowa lub z chłodziw przedostają się do otoczenia.

Rozwiązanie może być również przydatne w branżach przemysłowych generujących zanieczyszczenia, które wymagają niekanałowego wychwytywania z otoczenia, m.in. takich jak: