PGE Dystrybucja wymieniła ponad 2000 transformatorów

  W ramach realizacji projektów unijnych w wyniku dotychczasowych postępowań przetargowych PGE Dystrybucja wymieniła 2050 transformatorów na transformatory o niższych stratach. Najwięcej w Oddziałach: Lublin – 438, Łódź Teren – 498, Warszawa – 649 i Zamość – 465.

  Realizacja projektów w czterech oddziałach spółki, które otrzymały dofinansowanie w ramach POIiŚ, tj. Lublin, Łódź-Teren, Warszawa, Zamość, obejmuje zakup nowych transformatorów, demontaż starej i montaż nowej zakupionej jednostki wraz z przystosowaniem stanowiska transformatora.

  – Do 2014 roku w ramach czterech projektów PGE Dystrybucja wymieni około 5 400 transformatorów na nowe jednostki o niższych stratach. Łączna wartość inwestycji netto dla czterech projektów wynosi ok. 130 mln złotych, zaś kwota dofinansowania dla czterech oddziałów PGE Dystrybucja wynosi około 65 mln złotych, co stanowi ponad 50 proc. nakładów inwestycyjnych przewidzianych na realizację przedsięwzięcia – poinformowała Dorota Gajewska, rzecznik PGE Dystrybucja.

  Spółka podaje. że rezultatem zakończonych w 2014 roku projektów wymiany transformatorów będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie. Przedsiębiorstwo informuje ponadto, że głównym celem kolejnych dwóch projektów dofinansowanych w ramach RPO Województwa Łódzkiego jest zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej sieci dystrybucyjnej na tym terenie i przystosowanie jej do rosnących potrzeb energetycznych regionu. W wyniku realizacji projektów, dzięki ograniczeniu poziomu strat energii elektrycznej, ograniczeniu ulegnie również produkcja energii odpowiednio do ograniczenia strat, a w konsekwencji zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Zakończenie realizacji projektów planowane jest w roku 2014.

  PGE Dystrybucja realizuje także projekt przyłączania farmy wiatrowej w Oddziale Rzeszów w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cześć 4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”.

  – Projekt przeszedł już etap oceny formalnej. Wynikiem projektu będzie przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączania farmy wiatrowej. Wartość projektu to 27,7 mln zł., zaś dofinansowania 4 mln zł. Projekt znajduje się obecnie na drugim miejscu listy ratingowej. Spółka oczekuje na wyznaczenie terminu podpisania umowy na dofinansowanie – poinformowała Dorota Gajewska.

  Źródło: www.wnp.pl