Przemysłowe przetworniki wilgotności Testo w produkcji dachówek ceramicznych

Brak precyzyjnych danych o wilgotności względnej może poważnie obniżyć jakość wielu produktów i procesów produkcyjnych. Stwierdzenie to jest prawdziwe dla procesu suszenia dachówek ceramicznych i dla niezliczonych innych aplikacji. Przetworniki wilgotności 6651 i 6681 firmy Testo umożliwiają

monitorowanie klimatu w wymagających warunkach, przyczyniając się równocześnie do poprawy dyspozycyjności urządzeń.

Od czasów formowanych ręcznie i suszonych na słońcu dachówek technologia ich produkcji zmieniła się w istotny sposób, mimo że podstawowe surowce, czyli glina i ił, pozostały niezmienione. W łańcuchu procesów starzenia lub dojrzewania, kształtowania, suszenia i wypału właściwie przeprowadzony proces suszenia wg zadanych krzywych temperatury i wilgotności pełni decydującą rolę. Z tego powodu komory suszarnicze są wyposażone w przemysłowe przetworniki wilgotności i odpowiednie sensory. Na początku procesu wstępnie podgrzewa się komorę z ukształtowanymi dachówkami do ok. 30°C aż do momentu osiągnięcia 98…100% wilgotności względnej, dopiero wtedy stopniowo otwiera się klapy wentylacyjne. Zapobiega to zbyt szybkiemu wysychaniu powierzchni dachówek.

Proces może się kończyć przykładowo temperaturą 90°C przy 28% wilgotności względnej i trwać 27 godzin. Krzywe przebiegu całego procesu muszą być precyzyjnie dotrzymane, więc przez ewentualny dryft sensora wilgotności jakość produktu mogłaby ulec istotnemu obniżeniu.

Sonda 6614 firmy Testo do współpracy z przetwornikami testo 6651 i testo 6681 poprzez rozwiązanie konstrukcyjne z ogrzewanym sensorem wilgotności zapewnia, że nie jest on narażony na niszczące działanie kondensatu i ma dzięki temu dobre warunki pracy nawet przy długotrwałej i bardzo wysokiej wilgotności. Dzięki dwóm sensorom temperatury mikroprocesor przetwornika wylicza wilgotność względną.

Przetworniki mogą być wyposażone przez użytkownika w różne sondy odpowiednie do danej aplikacji. Inteligentne sondy Testo przechowują swoje dane kalibracyjne i są rozpoznawane przez przetwornik, mogą więc być łatwo wymieniane np. na czas kalibracji w laboratorium. Można też łatwo przeprowadzić kalibrację 1-punktową w miejscu pracy przetwornika z użyciem przyrządów referencyjnych testo 400 lub testo 650 oraz klawiszy i wyświetlacza przetwornika albo kalibrację 2-punktową z wykorzystaniem złącza serwisowego i zaawansowanego oprogramowania P2A.

Przetwornik testo 6681 jako wersja high-tech charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru +/-1% wilg. wzgl. (w testo 6651 +/-1,7% wilg. wzgl.), wytrzymałą, łatwą w czyszczeniu metalową obudową , 4 przekaźnikami oraz złączem Profibus DP.

www.testo.com.pl