COVID-19 przyspiesza transformację cyfrową

Fot. rawpixel.com

Szybkie zmiany w produkcji, łączność w całym przedsiębiorstwie i dążenie do osiągnięcia zysku z wdrożeń Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)

Jak COVID-19 wpływa na transformację cyfrową? I&UR zadało firmie PTC, zajmującej się łącznością oprogramowania, pytania dotyczące tego, w jaki sposób pandemia COVID-19 zmienia transformację cyfrową. Sean Callahan, starszy dyrektor ds. marketingu strategicznego w firmie Kepware, będącej częścią PTC, udzielił odpowiedzi na temat wartości transformacji cyfrowej, łączności w całym przedsiębiorstwie oraz osiągnięcia zysków z rozwiązań IIoT. Rozwiązania PTC łączą w sobie rozszerzoną rzeczywistość, Przemysłowy Internet Rzeczy, systemy PLM i CAD. Kepware jest ekspertem w dziedzinie łączności maszyn i Przemysłowego Internetu Rzeczy. 

Pytanie: W jaki sposób COVID-19 wpłynął na rynki, branże i/lub łańcuchy dostaw? 

Callahan: COVID-19 stał się dla wielu firm katalizatorem przyspieszającym proces transformacji cyfrowej. Organizacje przemysłowe zaczęły doceniać, jak transformacja cyfrowa pomaga w sytuacjach kryzysowych lub gdy niezbędne jest szybkie wprowadzanie zmian w produkcji i odpowiednie reakcje. Wiele organizacji, które nie podjęły większych wysiłków w zakresie transformacji cyfrowej przed pandemią, odczuło jej negatywne skutki. Stwierdziliśmy, że obecnie firmy te planują szybkie wdrożenie technologii transformacyjnych w przyszłości, takich jak przemysłowy IoT i rzeczywistość rozszerzona (AR). Zapotrzebowanie na te technologie i inne bardzo ważne, fundamentalne rozwiązania, takie jak łączność w całym przedsiębiorstwie, nadal rośnie, ponieważ organizacje szacują, w jaki sposób przygotować się do prawidłowego działania po kryzysie.

P: W jaki sposób COVID-19 kształtuje rynek w zakresie technologii i systemów, ludzi i szkoleń oraz procesów i kontroli jakości? 

Callahan: Najbardziej namacalnym przykładem tego, że COVID-19 zakłóca pracę ludzi i wpływa na procesy oraz jakość produktu, są szkolenia i cyfrowe instrukcje pracy. W obliczu gwałtownych zmian w popycie, nowych środków dystansu społecznego i wzrostu znaczenia pracy zdalnej, organizacje przemysłowe potrzebowały nowego podejścia do zatrudniania, szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania pracowników, które sprawdziłoby się w nowej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. Aby utrzymać ciągłość biznesową i pomóc swoim pracownikom w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, producenci wykorzystują obecnie technologię AR do przechwytywania i przekazywania wiedzy pracownikom, klientom, a nawet innym producentom.

P: Biorąc pod uwagę globalną ekonomię, jakie zmiany przewiduje Pan w ciągu najbliższych 1–3 lat, aby po ustąpieniu pandemii lepiej przygotować się na kolejną potencjalną pandemię lub kolejny kryzys? 

Callahan: W bezpośrednim następstwie pandemii obserwujemy, jak firmy tworzą krótko- i długoterminowe plany, które pomagają im przetrwać kryzys i lepiej przygotować się do przyszłych wydarzeń. Te plany reagowania na kryzys stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pracowników, koncentrując się jednocześnie na poprawie ogólnej produktywności, zabezpieczeniu alternatywnych dostaw materiałów i alternatywnych opcji produkcyjnych oraz podejmowaniu wysiłków w zakresie szybkiego przezbrajania, które pozwoliłyby na większą elastyczność w wytwarzaniu produktów nieznajdujących się w bezpośrednim łańcuchu dostaw firmy. Aby pomóc organizacjom przemysłowym w krótkoterminowej nawigacji po kryzysie, PTC zaoferowała bezpłatnie swoje oprogramowanie do zdalnej pomocy, umożliwiając organizacjom produkcyjnym i usługowym utrzymanie kontaktu między pracownikami, zapewniając im bezpieczeństwo podczas pandemii. W perspektywie krótkoterminowej programy takie jak te pomogły firmom utrzymać ciągłość działalności, umożliwiając im jednocześnie uzyskanie płynności finansowej, przydatnej do zaspokajania innych pilnych potrzeb. Patrząc pod kątem długoterminowej perspektywy zauważamy, że rozmowy na temat ogólnej wydajności i środków oszczędnościowych dominują w krajobrazie planowania, ponieważ firmy starają się zapewnić ciągłość działalności. W nawiązaniu do planów krótkoterminowych, skoncentrowanych na utrzymaniu wolnych przepływów pieniężnych, wiele firm ogranicza koszty ogólne, aby zapewnić sobie płynność finansową na wypadek przyszłych kryzysów. Podczas gdy redukcja kosztów pozostaje najważniejsza, wiele organizacji inwestuje w strategie IoT i AR, aby napędzać inicjatywy cyfrowej transformacji i zapewnić, że będą odpowiednio przygotowane do przetrwania kryzysu, jeśli taki się pojawi. Dla wielu organizacji przemysłowych ich najważniejsze strategiczne posunięcia koncentrują się na umożliwieniu pracy zdalnej i zdalnego serwisu. Organizacje posiadające skomplikowane maszyny, które wymagają utrzymania, przewidują, że podobne wyłączenia zakładów i zamknięcia granic w przyszłości wpłyną na ich zdolność do obsługi klientów – czego doświadczył jeden z głównych producentów automatyki podczas tej pandemii. Wykorzystując narzędzia programowe, firma umożliwiła swojemu wewnętrznemu ekspertowi przeprowadzanie przedstawicieli serwisowych w terenie przez skomplikowane procedury konserwacyjne, zapewniając w ten sposób możliwość zapewnienia bezpieczeństwa członkom zespołu serwisowego w czasie pandemii w sposób najłatwiejszy dla klienta, bez uszczerbku dla jakości produktu. 


Zdaniem eksperta

Pojawienie się wirusa wywołującego Covid-19 i związane z nim ograniczenia, były niemałym wstrząsem dla całego przemysłu. Najlżej odczuły to firmy, które jeszcze przed pandemią zdecydowały się wejść na drogę cyfryzacji, zapewniając sobie elastyczność i możliwość działania w częściowo zdalnym reżimie.

Gwałtownie uzmysłowiło to wszystkim jak ważna jest przemyślana strategia innowacji. Statystyki podają, że nawet 75% pilotaży technologii z obszaru Przemysłu 4.0 w ramach „Proof of Concept” kończyło dotąd w tak zwanym „Pilot Limbo”. Projekty, mimo sukcesu wdrożenia, nie udowadniały korzyści ekonomicznych. Aktualnie firmy intensywnie penetrują rynek potencjalnych technologii, tym razem mając jasno zdefiniowane wymagania. „Proof of Value” musi odpowiadać specyfice konkretnego zakładu i realizować w mierzalny sposób zdefiniowane cele biznesowe.

Innowacyjne projekty to podróż, podczas której każdy przemyślany krok ma na siebie (i na kolejne) zarabiać. Osiągnąć to można tylko postrzegając przedsiębiorstwo holistycznie – jako jeden organizm. Te same zasoby, zarządzane w lepszy sposób, dzięki łączeniu źródeł i silosów danych w meta raporty, umożliwią synergiczny wzrost efektywności, poprawę bezpieczeństwa i konkurencyjności.

Łukasz Schulz – Industrial IoT Technical Manager w Transition Technologies PSC


P: Jeśli chodzi o pracę zespołową i współpracę, w jaki sposób zespoły inżynierskie będą ewoluować w nadchodzących miesiącach, wykorzystując narzędzia komunikacji i produktywności w celu zwiększenia wydajności? 

Callahan: W miarę jak organizacje poszukują możliwości zwiększenia wydajności, obserwujemy, że zespoły OT i IT (grupy technologii operacyjnej i technologii informacyjnej) współpracują ze sobą w sposób bardziej strategiczny, wspólnie realizując inicjatywy w zakresie przemysłowego IoT w celu osiągnięcia wymiernych wyników biznesowych dla obu grup. Obserwujemy również przejście od skupienia się na wdrożeniach typu „proof of concept” do skupienia się na „proof of value”. Wdrożenia typu „proof of concept” były zazwyczaj wdrażane w obszarach hali produkcyjnej, w których testowanie nowej technologii było mniej ryzykowne, ale problem polegał na tym, że w przypadku tych pilotażowych projektów o niskim ryzyku i niskim priorytecie firmy nie były w stanie dostrzec wartości, jaką można by osiągnąć poprzez skalowanie ich do bardziej wpływowych obszarów działalności. Aby zrobić to z powodzeniem, poszukują one rozwiązań, które mogą szybko uruchomić bez zakłócania procesu produkcyjnego w krytycznych obszarach, które mają być objęte tymi pilotażowymi projektami o wysokiej wartości. Narzędzia łączności przemysłowej zapewniają możliwość połączenia istniejących zasobów bez konieczności wymiany maszyn, umożliwiając organizacjom przemysłowym zademonstrowanie rzeczywistego dowodu wartości bez zakłócania produkcji na ich najbardziej krytycznych liniach.

P: W jaki sposób inżynierowie pracujący w branży wytwarzania mogą pomóc przywrócić wzrost gospodarczy? 

Callahan: Widzimy, że inżynierowie produkcji wykorzystują ten czas na badania, projektowanie, wdrażanie i wzmacnianie strategii transformacji cyfrowej w swoich organizacjach. Widzimy również, jak ich organizacje podejmują zobowiązania wobec globalnych integratorów systemów i konsultantów, aby zapewnić sobie dostęp do najlepszych zasobów umożliwiających transformację cyfrową, gdy tylko gospodarka ponownie się ożywi. Wspierając szeroko pojętą gospodarkę opartą na transformacji cyfrowej, a także wzmacniając swoje własne firmy, producenci są liderami, którzy pomagają nam powrócić do okresu wzrostu gospodarczego. W miarę jak uczymy się przyjmować nową normę, producenci będą mieli wyjątkową możliwość edukowania innych branż na temat tego, jak rozpocząć własne działania naprawcze – inicjując szersze dyskusje na temat bezpieczeństwa pracowników, wydajności siły roboczej i ogólnego wzrostu efektywności, wynikającego z inwestycji w tym krytycznym momencie.


Sean Callahan jest starszym dyrektorem ds. marketingu strategicznego w Kepware