Outsourcing usług utrzymania ruchu

Przedstawiamy pięć najważniejszych wniosków z badania dotyczącego outsourcingu usług UR, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

  1. Większość badanych firm (niemal 95%) zleca usługi UR podmiotom zewnętrznym. W większości są to jednorazowe zlecenia (73%). Pozostała część badanych informuje, że ich firma korzysta z takich usług w ramach długoterminowego kontraktu. Aż 33% pytanych firm korzysta z takiej pomocy już od ponad 10 lat. Niecałe 27% badanych wskazało na okres 6–10 lat i na 3–5 lat, a 13% respondentów – poniżej dwóch lat.

  2. Respondenci zapytani o to, dlaczego zdecydowali się na outsourcing usług UR, wskazywali najczęściej następujące przyczyny: chęć koncentracji firmy na kluczowych działaniach (60%), brak w firmie odpowiednio przygotowanych specjalistów, którzy mogliby zająć się utrzymaniem ruchu (53%) oraz chęć oszczędzenia czasu, który pracownicy firmy musieliby poświęcać na czynności związane z utrzymaniem ruchu (53%). Ankietowani wymieniali również takie przyczyny, jak gwarancja ciągłości usługi w okresach urlopowych lub zwiększonych zachorowań (47%), dążenie do większej efektywności zespołu wewnętrznego (40%) oraz na samym końcu – brak wystarczającej motywacji zespołu wewnętrznego do planowania koniecznych napraw przed wystąpieniem potencjalnych usterek (13%).


  3. 60% badanych firm jako główną zaletę zlecania usług UR wskazuje możliwość skupienia się organizacji na jej głównych celach.


    80% ankietowanych zleca firmom zewnętrznym głównie rutynowe czynności, np. konserwacje, przeglądy, naprawy wybranych przez klienta urządzeń i instalacji.


  4. Jeśli chodzi o zakres, w jakim firmy naszych ankietowanych korzystają z outsourcingu usług utrzymania ruchu, w zdecydowanej większości jest to wykonywanie rutynowych czynności, np. konserwacji, przeglądów, napraw wybranych przez klienta urządzeń i instalacji (80%). Na drugim miejscu znalazł się outsourcing maszyn i urządzeń (53%). 13% badanych wskazało na outsourcing linii technologicznych oraz na outsourcing wiedzy – wynajęcie ekspertów zewnętrznych do szkolenia personelu bądź wysyłanie pracowników na kursy do firm zewnętrznych.

  5. Jak firmy badanych osób trafiły na podmioty zewnętrzne, które wykonują dla nich usługi UR? W większości źródłem wiedzy były Internet (40%) i polecenie przez inną firmę (40%). 13% ankietowanych znalazło odpowiednią firmę dzięki targom branżowym, a 7% – za pośrednictwem prasy branżowej. Czynniki, które brano pod uwagę przy nawiązywaniu współpracy outsourcingowej, to: zakres usług firmy (73%) oraz ich koszty (73%), czas reakcji na zgłoszenie (67%), dostępność czasowa (67%), doświadczenie firmy i staż działalności rynkowej (60%). Wymieniano również odległość od placówki, w której siedzibę ma dostawca zewnętrzny (40%), referencje firmy outsourcingowej (33%), odpowiedni do planowanego zakresu utrzymania ruchu potencjał finansowy, organizacyjny, techniczny (33%), doświadczoną kadrę zarządzającą, inżynierską i wykonawczą (27%) oraz niezbędne do prowadzenia prac UR certyfikaty i uprawnienia firmy outsourcingowej i pracowników (27%). Najmniej wskazań miały dostęp potencjalnego partnera do najlepszych światowych rozwiązań i systemów w danej dziedzinie (13%), elastyczność firmy outsourcingowej w dostosowaniu się do strategii, potrzeb oraz celów klienta i otwarcie na budowanie partnerskich relacji biznesowych (13%), wysoki poziom oferowanych szkoleń, zarówno merytoryczny, jak i organizacyjny (13%), oraz uwzględnianie przez firmę zewnętrzną projakościowych norm ISO (7%).

  6. Ankietę można podsumować wnioskiem, że firmy dostrzegają liczne zalety outsourcingu usług UR – m.in. możliwość skupienia się organizacji na jej głównych celach (60%), niższe nakłady finansowe (33%), skuteczniejsze zarządzanie dzięki uszczupleniu struktury organizacyjnej (33%), dostęp do zewnętrznego know-how (27%), wyższą efektywność pracy (20%) i uzyskanie przewagi konkurencyjnej (13%).


Autorka: Anna Strożek