Szkolenia pracowników z wykorzystaniem technologii immersyjnych

Inteligentne urządzenia ubieralne efektywnie łączą pracowników ze źródłami potrzebnych im informacji i dostarczają je w czasie rzeczy-wistym z dowolnego miejsca, podczas gdy pracownicy ci wykonują swoje zadania bez odrywania rąk. Pokazany na fotografii zestaw nagłowny może być używany w strefach niebezpiecznych klasy 1 grupy 2, zaś pojemność baterii wystarcza na jedną zmianę roboczą. Źródło: Honeywell

Zaadaptowanie nowych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR), pomoże w szybszym szkoleniu pracowników, bez stwarzania zagrożenia na hali fabrycznej.

Bardziej inteligentne nauczanie, szkolenia i praca wymagają przyswojenia wiedzy za pomocą technologii immersyjnych (immersion – „zanurzanie się” ludzi w cyfrowej rzeczywistości), takich jak wirtualna rzeczywistość (virtual reality – VR) i rozszerzona rzeczywistość (augmented reality – AR), aby lepiej przygotować młodych ludzi do pracy w przemyśle produkcyjnym, gdy starsza generacja pracowników odchodzi na emeryturę.

Młodzi pracownicy

Dokonujące się przesunięcie demograficzne w miejscach pracy oraz zainteresowanie młodszych pracowników rozwiązaniami technologicznymi i kooperatywną pracą stwarzają okazję do szybszej i bardziej inteligentnej pracy oraz nauki.

Po pierwsze młodsi pracownicy preferują naukę przez doświadczenie, zamiast tej tradycyjnej, opartej na wykładach. To powinno skłonić właścicieli firm do zorganizowania młodym pracownikom zajęć praktycznych, które uzupełnią, a w pewnych przypadkach zastąpią zajęcia teoretyczne.

Pod tym względem preferencje millenialsów (osób urodzonych w latach 80. i 90. XX w.) są dokładnym odzwierciedleniem tego, co praktyczne i sprawdza się od wielu lat w obszarze nauki zawodu. Według amerykańskiego Instytutu NTL (National Training Laboratories Institute for Applied Behavioral Science – Państwowy Instytut Laboratoriów Szkoleniowych Stosowanych Nauk Behawioralnych) „piramida uczenia się” pokazuje, że nauka praktyczna jest co najmniej osiem razy efektywniejsza od wykładów we wspieraniu zatrzymywania wiedzy. Spełnianie oczekiwań bardziej praktycznej nauki zwiększy efektywność szkoleń.

Jak firmy przemysłowe mogą przekazać nowym pracownikom doświadczenie praktyczne bez stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa lub efektywności operacyjnej w fabrykach? Przede wszystkim nieprzeszkolony personel nie może być pozostawiony w fabryce bez nadzoru.

Aby spełnić potrzeby młodszych pracowników, firmy mogą znacznie poprawić efektywność realizowanych operacji przez przyspieszenie nauki i zwiększenie wydajności produkcji wszystko dzięki szkoleniom z zastosowaniem technologii VR i AR.

Uczenie immersyjne

Pierwszą zasadniczą cechą millenialsów jest ich znajomość nowoczesnych technologii. Są oni pierwszą generacją „cyfrowych tubylców” (digital natives), urodzoną i wychowaną w środowisku wypełnionym komputerami, grami wideo, cyfrowymi odtwarzaczami muzyki, kamerami wideo, telefonami komórkowymi oraz innymi gadżetami i narzędziami ery cyfrowej.

Ten status zmniejsza bariery na drodze do zaadaptowania przez nich technologii stosowanych w fabrykach oraz uzupełnia lukę pomiędzy wymaganiami szkolenia praktycznego, mającymi na celu rozwinięcie się kluczowych umiejętności, a potrzebą chronienia operacji realizowanych w fabryce i zapewnienia bezpieczeństwa. Technologie immersyjne, takie jak VR i AR, są tu kluczowymi rozwiązaniami. Młodsi pracownicy łatwo wykorzystują obydwie te technologie.

Zarówno we w pełni odtwarzającym rzeczywistość środowisku wirtualnym, jak i w „mieszanej rzeczywistości” (mixed reality), w której grafika jest nałożona na świat rzeczywisty, te technologie pozwalają użytkownikom na zdobywanie doświadczenia praktycznego w kluczowych zadaniach, które będą musieli wykonywać, aby prawidłowo wypełniać swoje obowiązki w pracy. Mogą oni ćwiczyć pracę z realistycznymi, trójwymiarowymi rozdzielnicami/szafami sterowniczymi lub miernikami, przy minimalnym ryzyku dla realizowanego w zakładzie procesu lub bezpieczeństwa pracowników.

Technologie AR i VR mogą zwiększyć umiejętności pracowników i pomóc uczestnikom szkoleń przyswoić nawet 100% więcej informacji w porównaniu z tradycyjną nauką opartą na wykładach. To z kolei skraca czas szkolenia technicznego nawet o 66%. W typowym scenariuszu fabrycznym takie podejście może w ogromnym stopniu skrócić czas uzyskania przez pracownika wymaganych umiejętności – z 6 do 2 miesięcy.

Uczenie immersyjne nie tylko jest efektywniejsze, ale też bardziej elastyczne i wydajne. Ponadto może być realizowane przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej, kiedy to personel w firmach może być w kontakcie z osobami prowadzącymi szkolenia znajdującymi się na całym świecie. Nie jest konieczne wówczas przywożenie pracowników do jakiegoś centralnego ośrodka szkoleniowego, a więc ponoszenie dodatkowych kosztów, oraz oszczędza się czas. Dzięki połączeniom sieciowym moduły lekcyjne mogą być wdrażane błyskawicznie. Jeśli inżynierowie napotykają jakiś problem z nieznanym im sprzętem, to mogą przećwiczyć jego obsługę rano w środowisku AR lub VR i dokończyć zadanie po południu.

Model ten otwiera drzwi do szkoleń na czas – uczenia się na żądanie, aby sprostać potrzebom pracowników oraz wymaganiom operacyjnym w miarę ich pojawiania się. Ponieważ millenialsi są przyzwyczajeni do swobody uzyskiwania informacji na żądanie, mogą spędzać mniej czasu na przygotowaniach do wykonania jakiegoś zadania przed jego rozpoczęciem, poszerzając swoją wiedzę w trakcie realizacji, według potrzeb.

Istnieje dowód na to, że nowa generacja pracowników bardzo lubi pracę zespołową i chce ją realizować, często za pomocą Internetu, niezależnie od istniejącej relacji. Pokolenie millenialsów zostało określone jako „pokolenie współpracy” (collaboration generation).

Fot. 1 Kombinacja technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR) pozwala uczestnikom szkoleń bezpiecznie doświadczyć skutków podejmowanych decyzji podczas realizowania kluczowych prac w zakładzie przemysłowym. Źródło: Honeywell

Urządzenia ubieralne

Otwiera to drzwi do nowego podejścia do nauki i rozwoju zawodowego pracowników, co może znacznie ulepszyć operacje realizowane w zakładach. Na przykład wykorzystanie inteligentnych urządzeń ubieralnych (wearables – urządzeń elektronicznych noszonych na sobie, fot. 1) ze sterowaniem głosowym. W takich aplikacjach wykorzystywana jest technologia znana młodszym pracownikom, która zostaje zastosowana w warunkach przemysłowych.

Technologie te są dedykowane do potrzeb uzyskiwania informacji na żądanie oraz współpracy. Inteligentne urządzenia ubieralne zarówno dostarczają informacji w czasie rzeczywistym na temat obsługiwanych maszyn oraz realizowanego procesu, jak i umożliwiają komunikację wideo na żywo. Pozwala to użytkownikom na komunikowanie się ze sterownią w fabryce lub z odległymi ekspertami, którzy mogą się połączyć z urządzeniem ubieralnym i zobaczyć to samo, co widzi użytkownik.

Oprogramowanie do zarządzania przepływem roboczym dostarcza użytkownikom wsparcia, instrukcji oraz informacji kontekstowych przez połączenie z narzędziami, które są już wykorzystywane przez zakłady przemysłowe. Przykładem jest tu oprogramowanie ERP do zarządzania utrzymaniem ruchu lub zarządzania sprzedażą.

Wspomniane oprogramowanie przechwytuje umiejętności oraz wiedzę fachową obecnie zatrudnionych pracowników i skutecznie dostarcza je nowym pracownikom za pomocą innych technologii mobilnych, takich jak tablety i smartfony. Rosnąca biblioteka wideoklipów pokazujących standardowe zadania realizowane przez działy utrzymania ruchu zapewnia, że wiedza nie zostaje utracona i jest dostępna na żądanie. Ponadto oprogramowanie to daje użytkownikom i firmom zewnętrznym możliwość projektowania swoich własnych aplikacji oraz wykorzystuje nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, do opracowywania nowych aplikacji.

Podsumowanie

Technologie immersyjne dostarczają możliwości opracowania szybszych i bardziej elastycznych strategii uczenia się. Stanowią swego rodzaju pomost między nauką a pracą oraz między wydajnością produkcji a narzędziami szkoleniowymi.

Technologie immersyjne umożliwiają doświadczonym pracownikom szybkie przeszkolenie młodszych, bez stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa. AR i VR sprawdziły się jako bardziej efektywne niż wykłady w salach, ponieważ dzięki nim przekazywane są wiedza i zachowania, które stanowią o byciu fachowcem na hali fabrycznej. Szacuje się, że dzięki wykorzystaniu technologii AR i VR czas, po którym młody pracownik staje się fachowcem, skraca się nawet o dwie trzecie. Jednocześnie inteligentne urządzenia ubieralne spełniają potrzeby nowej generacji pracowników uzyskiwania informacji natychmiast oraz możliwości realizowania prac, nawet przy posiadaniu jedynie podstawowej wiedzy i wymaganych kompetencji.


Youssef Mestari jest dyrektorem programowym usług Honeywell Connected Plant w firmie Honeywell.