Wzrost produkcji przemysłu i budownictwa

    W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych, w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób) była o 10,1 proc. wyższa niż przed rokiem, ale o 1,3 proc. niższa w porównaniu z październikiem tego roku. Analogicznie, produkcja budowlano-montażowa była o 14,2 proc. wyższa niż przed rokiem i o 10,8 proc. niższa w porównaniu z październikiem – informuje GUS. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana przemysłu powiększyła się w porównaniach r/r o 7,3 proc.

    Spośród 34 działów wzrosła ona w 25, w tym najwięcej w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 27 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 24,8 proc.), wyrobów z metali (o 23,9 proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 22 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (o 16,9 proc.). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ubr., wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 15,9 proc.), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 11,7 proc.), w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 4 proc.).

    W stosunku do listopada ubr. wzrósł poziomu zrealizowanych robót we wszystkich działach budownictwa, tj. w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi (o 30,3 proc.), w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 20 proc.), a także wykonujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (o 1,8 proc.).