Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w PKN Orlen

    ORLEN Eko uruchomił Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 mln zł.

    Jako pierwszy w Polsce, obiekt ten może przyjmować do unieszkodliwienia, przez przekształcenie termiczne, odpady z rynku zewnętrznego, z ukierunkowaniem na wysuszone komunalne osady ściekowe.

    Instalacja termicznego przekształcania odpadów składa się z systemu przygotowania i transportu odpadów, dwóch linii spalania , odrębnych dla każdego pieca systemów odzysku ciepła i oczyszczania spalin. Instalacja jest przeznaczona przede wszystkim do unieszko­dliwiania odpadów pochodzących z procesów przerobu ropy naftowej i oczyszczania ścieków. Istnieje również możliwość unieszkodliwienia innych odpadów posiadających właściwości fizyczne, umożliwiające ich współspalanie z podstawowym strumieniem. Wszystkie odpady przed podaniem do spalenia są mieszane, zapewniając optymalny, pod względem jakościowym wsad. Instalacja ma nominalną możliwość unieszkodliwiania rocznie 50.000 ton odpadów.