ArcelorMittal podaje wyniki finansowe za czwarty kwartał 2021

Fot. freepik

ArcelorMittal, wiodąca w świecie spółka w branży stalowo-wydobywczej ogłosiła dzisiaj wyniki 1,2 za okres trzech miesięcy i dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Komentarz Adityi Mittala, dyrektora generalnego ArcelorMittal:

„2021 był rokiem, w którym przyspieszyliśmy tempo postępów na wielu polach. Na całym świecie obserwujemy ożywienie gospodarcze spowodowane zniesieniem pierwotnych restrykcji związanych z pandemią COVID-19, które jest siłą napędzającą dynamicznie wzrastający popyt na wszystkich rynkach oraz wysoki poziom rentowności. Sytuacja ta spowodowała wzmocnienie naszego bilansu i umożliwiła zapewnienie akcjonariuszom stałych zwrotów, a także realizację ukierunkowanych inwestycji w naszej branży. Najnowsze inwestycje, zarówno organiczne, jak i przejęciowe, mają długoterminową wartość strategiczną – walcownia taśm gorącowalcowanych w Meksyku będzie w tym roku dążyć do osiągnięcia pełnych mocy produkcyjnych, kontynuowana jest budowa elektrycznego pieca łukowego Calvert, a spółka joint venture AM/NS India osiąga dobre wyniki i jest gotowa na wykorzystywanie dalszych możliwości na tym szybko rozwijającym się rynku.

Jedynym obszarem, z którego nie jesteśmy w pełni zadowoleni jest bezpieczeństwo. Chcemy, a nawet musimy, poprawić tę sytuację. Wszystkie wysiłki całej naszej organizacji są skupione na osiągnięciu tego najważniejszego wyniku.

Co najważniejsze, zintensyfikowaliśmy nasze zaangażowanie w dekarbonizację przy założeniu, że stal może, a wręcz musi mieć istotny wkład w osiągnięcie zerowych emisji netto. Sformułowaliśmy ambitny cel polegający na redukcji emisji dwutlenku węgla o 25% do roku 2030 i ciągle inwestujemy w wiele opcji technologicznych, które pomogą nam odnieść sukces w tym zakresie. Przedstawiliśmy naszą wizję XCarb zawierającą fundusz inwestycyjny na poczet technologii czystej energii, które wspierają tę transformację. Bliska współpraca z interesariuszami umożliwiła nam przyspieszenie postępów w wielu naszych zakładach, zarówno w Europie, jak i Kanadzie. Naszym celem jest pokazanie, co można osiągnąć poprzez stworzenie pierwszej na świecie niemal zero-emisyjnej huty.

Rozpoczynamy rok 2022 gotowi do wykorzystywania już osiągniętych postępów dla długofalowego zrównoważonego rozwoju i dalszych sukcesów. Podstawy branży pozostają optymistyczne, również dzięki renegocjowanym umowom z sektorem motoryzacyjnym. Dobry poziom bilansu umożliwia nam inwestycje w najatrakcyjniejsze okazje do organicznego wzrostu i kontynuację transformacji w kierunku hutnictwa niskoemisyjnego. Obserwujemy coraz większe zrozumienie i wsparcie dla tej transformacji ze strony naszych interesariuszy. Z niecierpliwością oczekujemy dalszych postępów na tym polu w roku 2022”.

Najważniejsze wydarzenia 2021:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo: Ochrona zdrowia i dobrostanu naszych pracowników pozostaje nadrzędnym priorytetem Spółki; współczynnik LTIF wyniósł 0.79x w 2021 w porównaniu z 0.61x w 20203
 • Solidne wyniki finansowe: Dochód operacyjny w 2021 wyniósł 17.0 mld USD4 (w porównaniu z 2.1 mld USD 4,5 w 2020), EBITDA na poziomie 19.4 mld USD (w porównaniu z 4.3 mld USD w 2020)
 • Zwiększona wartość akcji: Podstawowy EPS na poziomie 13.53 USD/akcję. Wartość księgowa kapitału na akcję wzrosła do 51 USD/akcję (z 32 USD/akcję w 2020)
 • Kondycja finansowa: Spółka zakończyła rok z długiem brutto w wysokości 8.4 mld USD (w porównaniu z 12.3 mld USD na koniec roku 2020), oraz długiem netto w wysokości 4.0 mld USD (w porównaniu z 6.4 mld USD na koniec roku 2020). Powrót do ratingu na poziomie inwestycyjnym. Emerytury/inne świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia zmalały o 20% do 3.7 mld USD w grudniu 2021 w porównaniu z 4.6 mld USD w grudniu 2020
 • Dobry dochód netto: 15.0 mld USD 6 w 2021 w tym udziały JV i zysk netto z jednostek stowarzyszonych w wysokości 2.2 mld USD (w porównaniu z 0.2 mld USD w 2020) w dużym stopniu odzwierciedlające wyniki w AMNS India, AMNS Calvert i innych jednostek inwestujących;
 • Wysoki poziom generowania FCF: wyższe o 9,2% wysyłki stali r/r pozwoliły na inwestycje w kapitał obrotowy w wysokości 6,4 mld USD w 2021; pomimo tego w 2021 Grupa wygenerowała 6.6 mld USD wolnych przepływów pieniężnych (FCF) (9.9 mld USD środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej pomniejszone o Capex w wysokości 3.0 mld USD oraz dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym w wysokości 0.3 mld USD) 
 • Znaczący zwrot dla akcjonariuszy: w 2021 Spółka zwróciła 6.7 mld USD kapitału akcjonariuszom, redukując pozostające w pełni rozwodnione akcje o 19%; 165 mln akcji unieważnionych (120 mln akcji w 2021 i 45 mln akcji w styczniu 2022)

Priorytety i perspektywy: 

 • Wiodąca rola w zakresie światowych zmian klimatycznych:
 • Spółka robi postępy w planach redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla w swojej światowej produkcji o 25% do roku 2030 (w tym 35% zmniejszenie intensywności emisji w Europie) z pomocą inwestycji o prognozowanej wartości netto 0.3 mld USD w 2022
 • Pierwsze projekty Smart Carbon ma być uruchomiony w Gandawie (w Belgii) do końca roku 2022 
 • Pierwszy projekt redukcji wodoru w Hamburgu ma rozpocząć produkcję w latach 2024-2025; kolejne projekty dekarbonizacji ogłoszone w tym roku w Hiszpanii, Kanadzie, Belgii i Francji 
 • Nowa inwestycja o wartości1.7 mld USD w Fos-sur-Mer i Dunkierce (we Francji), umożliwiająca redukcję emisji dwutlenku węgla o ~40% lub 7.8Mtpa we Francji do roku 2030
 • Pięć projektów współpracy technologicznej sfinansowanych w ramach Funduszu Inwestycyjnego XCarbTM Innovation w 2021 roku o łącznej wartości 180 mln USD
 • Sprzedaż certyfikatów zielonej stali XCarb® ma wzrosnąć do poziomu 0.6Mt do końca roku 2022
 • Nowy trzyletni plan usprawnień handlowych i biznesowych  o wartości 1.5 mld USD 
 • Zapewnienie wzrostu strategicznego w celu wsparcia wyższych zrównoważonych zwrotów  
 • Nowa inwestycja o wartości 0.3 mld USD w zakład produkujący pelety w miejscowości Krzywy Róg (Ukraina) celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju i zgodności z przepisami środowiskowymi, a także zwiększenia produktywności; nowa inwestycja o wartości 0.2 mld USD w walcownię w miejscowości Barra Mansa (Brazylia), mająca na celu wytwarzanie produktów o wyższej wartości dodanej oraz wzbogacenie asortymentu produktów 
 • Szacuje się, że strategiczna koperta nakładów inwestycyjnych o wartości 3.1 mld USD do wydania w latach 2021-2024 (z czego 0.2 mld USD już zostało wydane)  doda 1.1 mld USD do przyszłego wyniku EBITDA24 
 • Pierwsze kręgi z walcowni gorącej w Meksyku  wyprodukowane w grudniu 2021; strategiczne nakłady inwestycyjne mają ulec zwiększeniu w 2022 jako projekty wzrostu w Brazylii (Monlevade, Vega i Barra Mansa) i Ukrainie, jak również w odniesieniu do wydobycia rud żelaza (Liberia, Las Truchas, Serra Azul) 
 • Zapewnienie stałego zwrotu kapitału dla akcjonariuszy: 
 • 7.2 mld USD kapitału zwróconego akcjonariuszom od września 2020
 • Zarząd proponuje zwiększenie rocznej dywidendy podstawowej dla akcjonariuszy do 0.38 USD/akcję (do wypłaty w czerwcu 2022, pod warunkiem zatwierdzenia jej przez akcjonariuszy podczas WZA w maju 2022) 
 • Spółka ogłosiła nowy zwrot kapitału w wysokości 1.0 mld USD za H1 2022. Dalsza autoryzacja odkupu akcji będzie wymagana od akcjonariuszy podczas WZA 2022 
 • Perspektywy rynkowe są korzystne
 • Oczekuje się, że jawne zużycie stali na świecie poza Chinami („ASC”) w 2022 w porównaniu z 2021 wzrośnie o 2.5-3%; Spółka oczekuje, że realizowane przez nią dostawy stali w 2022 wzrosną o 3% w porównaniu z 202121
 • Spółka spodziewa się silnego wyniku EBITDA i generowania wysokich FCF w 2022

ArcelorMittal