Przepis na sukces przy przenoszeniu zakładu

W trudnych czasach kryzysu ekonomicznego niektóre zakłady produkcyjne podejmują poważne decyzje związane z określeniem lokalizacji zakładu. Często przedsiębiorstwa postanawiają skonsolidować zakłady w celu ograniczenia kosztów operacyjnych. Szybko rozwijający się biznes i nowe linie produktowe mogą być czynnikami, które mają wpływ na przeniesienie produkcji do większego zakładu w celu utrzymania poziomu produkcji przy zwiększonym popycie.  Inne przedsiębiorstwa mogą przenosić zakłady bliżej swoich klientów  i sieci dostawców w celu redukcji napięcia rynkowego.

Niezależnie od wielu przyczyn związanych z  przenoszeniem zakładu, w momencie podjęcia ostatecznej decyzji wszystko leży już tylko w rękach głównych inżynierów i wykonawców prac związanych z projektem. Każdy projekt relokacji dostarcza nowych wyzwań. Szczegółowe planowanie i komunikacja w początkowym etapie zapewniają skuteczną realizację projektu.

Schematy rozmieszczenia

Dokładne i szczegółowe schematy rozmieszczenia przenoszonej fabryki, w której obecnie znajduje się całe wyposażenie, są niezbędne do wykonania planu rozmieszczenia wyposażenia w nowej lokalizacji. Umożliwiają one inżynierom przygotowanie odpowiedniego projektu, który zapewni dostęp do niezbędnych mediów.

Schematy zakładu i jego wyposażenia często są zaniedbywane. Dokładność wykonania dostępnych planów powinna być skontrolowana, natomiast brakujące schematy powinny być uzupełnione przed wykonywaniem jakichkolwiek projektów. Liczba urządzeń, ich wymiary i identyfikacja, lokalizacja kanałów, rowów, szerokość przejść, a także lokalizacja kolumn w budynku powinny być wyrywkowo skontrolowane. Należy również zwrócić uwagę na wyposażenie podwieszane pod sufitami, dźwigi i przenośniki, które mogą być pominięte w dokumentacji technicznej.

Przegląd stanu urządzeń

Przed przygotowaniem planu przeniesienia zakładu należy przeprowadzić szczegółowy przegląd urządzeń i ocenę ich stanu. Główni inżynierowie i działy wspierające powinny udokumentować stan urządzeń, a także określić, czy nadają się one do przeniesienia, naprawy lub złomowania.

Często koszty naprawy, aktualizacji i przeniesienia niesprawnych urządzeń są znacznie wyższe od wymiany ich na nowe. Dla przenoszonego wyposażenia należy przygotować (z zachowaniem podziału na poszczególne typy urządzeń) instrukcje operowania i utrzymania, dane dotyczące konserwacji, zapasy części zamiennych, dane dotyczące oprogramowania PLC, a także informacje strukturalne.

Rysunki powykonawcze

W przypadku gdy nie są dostępne dokładne schematy, należy posługiwać się rysunkami podwykonawczymi. Rysunki te powinny w sposób przejrzysty wskazywać siatkę kolumn w budynku, podstawowe połączenia mediów i urządzenia przeznaczone do przeniesienia. Należy się upewnić, czy urządzenia są odpowiednio oznaczone i zawierają dane: typ urządzenia, dział lub obszar, producent, numer identyfikacji przedmiotu, dane z tabliczki znamionowej silnika, wagę i minimalne wymagania przyłączeniowe.

Wysokiej jakości zdjęcia cyfrowe są również pomocne przy dokumentowaniu wyposażenia. Należy zrobić zdjęcia z każdej strony urządzenia, zwracając szczególnie uwagę na punkty przyłączeniowe mediów i zewnętrzne panele kontrolne. Istotnym elementem jest również sprawdzenie, czy urządzenia wymagają specjalnych fundamentów, wykopów lub rowów. W razie potrzeby należy szczegółowo opisać głębokość, szerokość i wysokość wykopów, a także zanotować wszystkie media, które są tam poprowadzone.

Konieczne jest określenie, czy spełnione są normy w nowej lokalizacji fabryki. Szczegóły należy uzgodnić z przedstawicielami tych instytucji w miejscu docelowym, a także potwierdzić wymagania dotyczące norm dla przenoszonych urządzeń  przed przygotowaniem planu przeniesienia zakładu i budżetu. Zaleca się sprawdzenie paneli i szafek kontrolnych odnośnie zgodności z normami UL, NEC lub innymi porównywalnymi certyfikatami. Należy skontrolować również wymagania i dopuszczenia dotyczące boilerów i zbiorników ciśnieniowych.

Identyfikacja i baza danych urządzenia

Wszystkie informacje zebrane w trakcie pracy urządzenia powinny być zapisane w arkuszu lub bazie danych. Urządzenia, które nie są właściwie oznaczone za pomocą numeru identyfikacyjnego, należy oznaczyć ręcznie.

Podczas operacji przenoszenia wszystkie media, węzły kontrolne i przyłączenia do urządzeń powinny być zidentyfikowane, udokumentowane i oznaczone przez wykonawcę usług.

Wymagania strukturalne i media

W momencie gdy baza danych wyposażenia została zaktualizowana nowymi informacjami dotyczącymi urządzeń, które będą przenoszone, grupa projektowa może rozpocząć projektowanie i określenie systemu połączeń mediów. Główny inżynier odpowiada i koordynuje wszystkie grupy projektowe tak, aby wymagane połączenia mediów zostały wykonane w odpowiednich miejscach (bazując na nowych planach rozmieszczenia) i w odpowiednim czasie.

Koordynacja informacji na temat wykopów, rowów i fundamentów wymaga współpracy z inżynierem strukturalnym. Wymogi techniczne dotyczące systemów podwieszanych, takich jak dźwigi, przenośniki jednoszynowe i linie narzędziowe, również wymagają współpracy strukturalnej.

Jeżeli zmiana lokalizacji ma miejsce wewnątrz produkującej fabryki lub z fabryki produkującej do nieczynnej, tymczasowe lub zbędne media mogą być potrzebne do przeprowadzenia wymaganych działań.

Główny inżynier ma za zadanie określić i koordynować te tematy za pomocą właściwych grup projektowych, tak aby dopasować tymczasowe media i zaprojektować wymagane punkty przyłączeniowe.

Harmonogram i plany rozwojowe

Opracowanie planu ogólnego projektu zmiany lokalizacji zakładu jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych aspektów związanych z przenoszeniem zakładu. Harmonogram powinien obejmować czas na obniżenie produkcji w przenoszonej fabryce przy zwiększaniu produkcji w nowo powstającej fabryce, które mogą wymagać rozdzielenia specjalistycznego sprzętu i infrastruktury niezbędnej do wykonania prac.

Główny inżynier musi skoordynować swoje działania z produkcją w zakładzie, tak aby określić kolejność i harmonogram demontażu, a także przeniesienia.

Te informacje będą również ważne dla zakładowej grupy projektującej do przygotowania harmonogramu projektu, dostaw, instalacji mediów i elementów strukturalnych wymaganych w danym zakładzie. Testowanie i odbiór wymagań strukturalnych i czasu trwania projektu powinny być zamieszczone w harmonogramie. Szczegółowe harmonogramy powinny być opracowane i śledzone za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Przenoszenie wyposażenia, instrukcje pracy

Jeżeli prace związane z przenoszeniem zakładu mają być wykonywane przez kontrahentów, należy korzystać z ERWI (equipment relocation work instructions – instrukcje pracy związane z przenoszeniem wyposażenia) lub z innych dokumentów. ERWI są szczegółowymi dokumentami, które powinny być przesłane do potencjalnych wykonawców podczas przetargu.

ERWI powinny zawierać szczegółowe instrukcje na temat wyposażenia dotyczące odłączania, demontażu, oczyszczania, pakowania, załadunku, ochrony i transportu, wyładunku, podłączania i rozruchu urządzeń w nowej lokalizacji. ERWI powinien również zawierać szczegółową listę wyposażenia ze wszystkimi numerami oznaczeń, zestawienie rysunków i listę dostępnych dokumentów klienta. Główny inżynier ma również określić stan, w jakim wykonawca prac ma pozostawić obszar fabryki po zakończeniu projektu.

Koordynacja prac związanych z instalacją

Główny inżynier odpowiedzialny jest za koordynację prac związanych z instalacją mediów i dostawą sprzętu. Wykonawca prac relokacyjnych ma zapewnić dostawę urządzeń gotowych do podłączenia, natomiast instalacja ma mieć odpowiednio przygotowane i dostępne przyłącza mediów.

W momencie gdy sprzęt i media są podłączone, wykonawca prac relokacyjnych powinien przeprowadzić wstępny test, który potwierdzi, czy obroty silników są właściwe, czy urządzenia są zasilane prądem i czy funkcjonują prawidłowo.

W tym punkcie wyposażenie uznawane jest za sprawne mechanicznie. Główny inżynier powinien przeprowadzić inspekcję i sprawdzić stan wykonanej instalacji przed uruchomieniem fabryki.

Testowanie i odbiór instalacji

Każda firma ma różne wymagania odnośnie testowania i odbioru instalacji. Zakres zaangażowania głównego inżyniera w proces testowania powinien być wcześniej określony i uzgodniony przez niego z organizacją produkcyjną. W sytuacji gdy wykonawca prac relokacyjnych jest odpowiedzialny za fazę testowania, należy dodać do dokumentu ERWI wymagania dotyczące testów i odbioru instalacji.

Przeniesienie fabryki produkcyjnej jest poważnym wyzwaniem. Jednak dobra komunikacja, dokładna dokumentacja i przemyślane planowanie pomaga w osiągnięciu sukcesu i prawidłowym zakończeniu projektu.

Reb Stivender jest inżynierem przemysłowym w CH2M HILL’s Manufacturing Integration Group. Ma 27-letnie doświadczenie w inżynierii, doradztwie wyspecjalizowanym w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i produkcyjnym.

Artykuł pod redakcją Michała Piłata

Sposoby osiągnięcia sukcesu

Przenoszenie fabryki może być naprawdę dużym wyzwaniem. Oto, co należy zrobić, aby osiągnąć sukces i prawidłowo zakończyć projekt:

  • sprawdzić informacje na temat wszystkich urządzeń,
  • podjąć decyzję o naprawie, aktualizacji i przeniesieniu niesprawnych urządzeń lub ich wymianie,
  • sprawdzić spełnienie norm w nowej lokalizacji fabryki z przedstawicielami tych instytucji,
  • opracować szczegółowy projekt harmonogramu przeniesienia,
  • prowadzić nadzór nad projektami strukturalnymi i mediów,
  • komunikować się z odpowiednimi pracownikami i wykonawcami prac przez cały czas trwania projektu.

Autor: Reb Stivender