ZA Puławy: dotacje na inwestycje

    Zakłady Azotowe Puławy czekają na zatwierdzenie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  dwóch wniosków.

    Pierwszy wniosek o dofinansowanie proekologicznych inwestycji dotyczy przebudowy instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 15 mln zł a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi niemal 3 mln zł.

    Drugi wniosek dotyczy zagospodarowania odpadów z biologicznej oczyszczalni ścieków. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 15 mln zł. a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 4,4 mln zł. Obydwa wnioski są w trakcie oceny formalnej.

    Puławy szeroko korzystają z możliwości dofinansowania inwestycji proekologicznych. Niedawno zakłady zawarły z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie jednej ze swoich czołowych inwestycji proekologicznych. Chodzi o Budowę instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną.

    Umowa została zawarta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania sięga 20 milionów złotych, co stanowi 11,11% kwoty tzw. wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją projektu. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi prawie 224 mln złotych.